Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Veřejná soutěž - výzva na koupi hasičského auta

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 - výsledky za Moravskoslezský kraj

 - obec Ludgeřovice celkem

 - obec Ludgeřovice podle volebních okrsků

Vítání občánků

Vážení rodiče,

v sobotu 22. října 2016 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Uzávěrka přihlášek na podzimní vítání je ve středu 10. října 2016.

Zatrpklý pyroman - Divadlo Propadlo z Václavovic v Ludgeřovicích

 

Dobrovolníci vykonali kus užitečné práce na pozemku školy

Událo se to 14.10.2016 odpoledne v rámci celorepublikové akce „72 hodin“ vyhlášené Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), která má za cíl zapojit mladé do veřejně prospěšných prací. Stejná akce byla vyhlášena i v loňském roce, byli do ni úspěšně zapojeni i ludgeřovičtí hasiči včetně nejmladšího hasičského dorostu. Tehdy vysadili před školou už pěkně vzrostlý javor. Zapojili se i letos a na školní pozemku skáceli a uklidili uschlý strom. Akce se účastnili i starosta obce Mgr. Daniel Havlík, starosta ludgeřovických dobrovolných hasičů Josef Pudich a ředitel ludgeřovické základní školy Mgr. Karel Moric. Práce jim šla pěkně od ruky, zejména děti to velmi bavilo. Nakonec se všichni šli podívat, jak se daří javoru, který sadili loni. Zjistili, že je v pořádku a dobře roste. Na památku se s ním fotografovali. Byla to užitečná sympatická akce, která zejména ty nejmladší vytáhla od počítačových her k zdravější fyzické práci venku.

A. Vjačka

Schůzka zástupců ludgeřovických spolků na obecním úřadě 12.10.2016

Jako každým rokem na podzim je svolal OÚ, aby se vzájemně informovali o svých záměrech, plánech a spolupráci v příštím roce, o tom jak letos vyúčtovat obcí poskytnuté dotace a jaké podklady připravit pro žádosti o dotace v příštím roce. Za obec se jednání účastnili starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová a zaměstnanci obecního úřadu Ing. Jarmila Thomasová, Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková, Jana Baránková. Přišli zástupci všech patnácti ludgeřovických spolků. Bylo to potřebné a užitečné setkání.

A. Vjačka

Krajské volby 7. a 8. října 2016 v naší obci

Na voličských seznamech obce Ludgeřovice bylo zapsáno 3984 voličů. Volilo se ve čtyřech volebních okrscích s volebními místnostmi ve Společenském domě na Vrablovci, v Dolní škole, v Obecním domě a v hlavní budově základní školy. Těsně po zahájení voleb 7.10. ve 14 hodin navštívili všechny volební místnosti starosta obce Mgr. Daniel Havlík a tajemník obecního úřadu Mgr. Ing. Jindřich Hudeček, aby se přesvědčili, že vše je v pořádku a volby řádně začaly. K volbám přišlo celkem 1551 občanů, volební účast tak byla necelých 39%. Výrazněji zde uspěly tři strany a to ČSSD 548 hlasů (36,05%), ANO 305 hlasů (20,06%), KDU-ČSL 160 hlasů (10,52%). Výrazně zde uspěli dva kandidáti z naší obce a to Mgr. Daniel Havlík s 315 preferenčními hlasy a Ing. Petr Baránek s 77 preferenčními hlasy. Oba se stali členy krajského zastupitelstva.

Na republikové úrovni ve volbách zvítězilo hnutí ANO, v našem kraji rovněž. V zastupitelstvu MS kraje má nyní 22 zastupitelů. ČSSD, která v minulých několika volebních obdobích v našem kraji vládla, má po volbách jen 14 zastupitelů a zůstane pravděpodobně v opozici.

A. Vjačka

Tradiční pasování nových malých čtenářů v obecní knihovně

Adepty pasování - žáky druhých tříd místní základní školy přivedly paní učitelky Mgr. Milena Svrčinová a Mgr. Martina Hřivňacká 23.9.2016. Pasování provedli starosta obce Mgr. Daniel Havlík jako rytíř pohádek a knihovnice Jana Baránková jako královna pohádek. Před pasováním byli adepti podrobeni zkoušce, jestli skutečně číst umějí. Každý musel přečíst jednu větu z knihy pohádek, což nebylo pro některé tak úplně jednoduché, vždyť měli za sebou jen první třídu, o nedávných prázdninách toho dost zapomněli a druhá třída teprve začala. Paní učitelky čtení s napětím sledovaly. Všichni přece jen úkol zvládli, takže nikdo nebyl z pasování vyloučen a paní učitelky si mohly oddechnout úlevou. Starosta k pasování použil pasovací meč, ten na začátku ukázal učitelkám, že není nabroušen, aby se o své žáky nebály. Celý obřad proběhl, jak měl, každý pasovaný slíbil, že bude pilně číst, knihy chránit a pečovat o ně, dostal o tom pasovací listinu řádu čtenářského a knihu nejkrásnějších českých pohádek. Nakonec se všichni dohromady fotografovali. Byla to pěkná slavnost, věřme, že všichni pasovaní budou řádně plnit to, co slíbili.

A. Vjačka

Výstava kanárů

 

Spirituál kvintet v Oldřišově

 

Škola Taekwon-Do ITF KANGSONG pořádá nábor nových členů

 

Vyšlo říjnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články z 11. zasedání obecního zastupitelstva, z koncertu Svatováclavského hudebního festivalu v našem kostele, upoutávky na připravované kulturní a společenské akce, článek ze slavnostního zahájení školního roku, články o akcích místních spolků, o soutěži hasičů, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1973 s komentářem, Dotační program Kotlíkové dotace v obci Ludgeřovice, inzeráty a další články. Zpravodaj má 32 stran, je v něm otištěno 29 fotografií. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Z koncertu Svatováclavského hudebního festivalu 2016 v našem kostele

Byl to koncert 13. ročníku tohoto festivalu, konal se 17.9.2016 pod záštitou starosty obce Mgr. Daniela Havlíka. Koncertovali zde všem dobře známí umělci Marek Eben - recitace a Tomáš Thon - varhany. Na programu bylo velké hudební dílo Petra Ebena JOB na známé téma z bible - starého zákona o tom jak Bůh ponoukaný Satanem zkoušel bohabojnost, pokoru a oddanost bohatého a úspěšného člověka Joba, vlastníka tisícových stád dobytka, otce velké, zdravé rodiny. Bůh postupně vzal Jobovi velmi drastickými způsoby nejdříve jeho stáda i s pastevci, pak jeho děti, později pak i zdraví Jobovi. Job však ve všech zkouškách obstál, ve své oddanosti bohu vytrval. Bůh jej nakonec bohatě odměnil ještě většími stády dobytka, ještě větší rodinou a velmi dlouhým životem, takže ještě zažil čtvrtou generaci svých potomků.

Petr Eben své hudební dílo JOB naplnil moderní, náročnou, silnou hudbou, která zní naléhavě a velkolepě.

Syn Petra Ebena Marek je všestranným mimořádně úspěšným umělcem a velkým člověkem. Provázel koncert recitací Jobova příběhu, jak ho podle Bible komentoval jeho otec.

Tomáš Thon je mezinárodně úspěšný hráč na varhany, je umělcem se širokým záběrem. Mimo jiné pod vedením Petra Ebena podrobně studoval celé Ebenovo varhanní hudební dílo a je jeho zasvěceným interpretem.

Koncert přilákal velký počet posluchačů, všechny lavice v kostele byly plně osazené. Marek Eben i Tomáš Thon podali obdivuhodný výkon. Publikum bylo hudbou i mluveným slovem fascinováno. Po koncertu posluchači aplaudovali vestoje.

A. Vjačka

Z 11. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se 14.9.2016 v sále obecního domu. Přítomno bylo 12 zastupitelů, později se dostavil třináctý. Jednání sledovalo 5 občanů obce. Před zahájením zasedání proběhlo ocenění mnohonásobného dárce krve pana Jana Vejvorka, ten už daroval krev neuvěřitelných 120 krát. Přišel i s manželkou a dvěma dětmi. Starosta a místostarostka mu poděkovali za jeho vzácné a nesmírně potřebné dárcovství, předali finanční dar obce a malou pozornost. Samotné jednání zastupitelstva bylo krátké, skončilo za necelou hodinu. Zastupitelé mimo jiné projednávali a schvalovali několik případů prodeje pozemků, projednali a schválili rozpočtové opatření obce. V diskusi po skončení zasedání týkající se stavu připojování rodinných domků ke splaškové kanalizaci bylo panem Jiřím Olšákem, vedoucím oddělení životního prostředí sděleno, že počet připojených domů už překročil 1160. Vlastníci zbývajících nepřipojených domů, je jich méně než 200, jsou odborem životního prostředí Městského úřadu Hlučín postupně písemně vyzýváni, aby buď dům k splaškové kanalizaci urychleně připojili, nebo předložili doklady o vyvážení žumpy. Jinak jim hrozí vysoká pokuta.

A. Vjačka

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Tradiční akce „Jubilanti“ v Klubu důchodců Ludgeřovice

Koná se každý rok na podzim, letos se k ní členové klubu sešli v sále Obecního domu 15. října, aby spolu pobyli, popovídali si a hlavně aby gratulovali těm členům, kteří se letos dožívají kulatých a půlkulatých narozenin, tj. 60, 65, 70 atd. let. Každoročně jich jsou desítky. Výbor klubu každému z nich připravil a předal malý dárek. Všichni v sále jim pak skleničkou vína připili na zdraví. Jubilanti si pak zatancovali sólo, k němuž jim hrála hudba Arena z Vrablovce. Zatancovali si pak všichni. Všechny pobavit pak přijela skupina „Bolatičtí břicháči“ z Bolatic, statní chlapi středních let, svým vystoupením „havajských tanců“. Bylo to vystoupení opravdu veselé a rozesmálo úplně všechny. Moc se líbilo. Nechybělo chutné svépomocí připravené pohoštění. Prostě všichni v sále prožili příjemný uvolněný podvečer, perfektně připravený výborem klubu.

A. Vjačka

Ludgeřovičtí holubáři oslavili 50. výročí založení spolku

Slavili 8.10.2016 ve svém areálu chovatelů v budově klubovny, kterou si v 70. letech minulého století postavili, která jim dobře slouží k různým setkáním, k pořádání výstav apod., kterou pečlivě udržují. Nedávno dokončili výměnu všech oken, čeká je generální oprava střechy. Velká klubovna často slouží nejen jim samotným, pronajímají ji např. k různým akcím místním spolkům, v minulosti se zde konala i plenární zasedání MNV.

Oslavu zahájil proslovem předseda spolku Arnošt Vraník. Zejména v ní rekapituloval události za padesátiletou historii spolku a připomněl nesporné úspěchy. Např. to, že spolek a jeho areál jsou střediskem, v němž se v období od konce dubna do poloviny září každý týden poštovní holubi asi osmdesáti chovatelů z celé tzv. oblasti, tj. také z Hlučína, Darkoviček, Třebovic, Nové Bělé, Paskova a Místku, svážejí, evidují a vkládají do speciálních přepravek na převoz nákladní autem k dálkovým letům do vzdálených míst v Česku i v zahraničí. V těchto závodech bývají jejich holubi často velmi úspěšní. Už 20 let spolek spolupracuje se spolkem K2 chovatelů postavových a barevných kanárů, spolkem, který zahrnuje chovatele z Moravy, Slezska, Polska a Slovenska. Spolu s nimi na podzim každého roku pořádají ve svém areálu velkou prodejní a soutěžní výstavu špičkové úrovně barevných a postavových kanárů a také exotů. Je to na celé Moravě jediná výstava tohoto druhu a velikosti.

Starosti členům spolku dělá stárnutí členské základny, protože nových mladých členů není zdaleka dost. 

Předseda nakonec poděkoval za dobrou a obětavou práci všem aktivním členům a vyjádřil přesvědčení, že ludgeřovický spolek chovatelů holubů bude dobře fungovat i v dalších letech, že bude ještě slavit nejedno další kulaté výročí svého trvání.

Oslava pokračovala bohatým pohoštěním, které si svépomocí připravili, povídáním a vzpomínáním na úspěchy, také na ty členy, kteří se nedožili. Nakonec si i zatancovali. Byla to velmi sympatická oslava.

Na druhém snímku zprava předseda spolku Arnošt Vraník, Jednatel Marek Šafarčík a úspěšný chovatel holubů Jindřich Svoboda, který má svůj holubník přímo v areálu chovatelů a má stálý přehled o každém hnutí v areálu.

Na posledním snímku předseda spolku s nejstarším členem panem Mařádkem z Vrablovce, který už má za sebou osmdesátku.

A. Vjačka

Ilustrátor Adolf Dudek učil žáky ludgeřovické základní školy kreslit

Bylo to 4. října 2016 ve školní jídelně.

Adolf Dudek patří v současnosti k nejznámějším českým ilustrátorům dětských knih, časopisů a podobně. Vydáno už bylo 75 knížek s jeho ilustracemi, prodáno jich bylo už přes 3 miliony. Prakticky všechny dnešní děti je znají. Je mu 52 let, ale mezi dětmi se chová, jako by byl jedním z nich, prostě to s nimi mimořádně umí. Ve školní jídelně vysvětlil dětem, že kreslení je vlastně úplně jednoduché a naučil je jak na to. Každý žák měl před sebou svůj výkres, všichni podle jeho pokynů kreslili, ze začátku tak trochu nedůvěřivě, po chvíli je to začalo bavit. Prostě to pro ně byla příjemná hodina, plná veselé zábavy, při níž se i dost naučili.

A. Vjačka

 

Generální ředitel firmy HP Trend Ludgeřovice Arnošt Gregořica 1.10.2016 slavnostně otevřel nový multifunkční dům AMG

Jde o dům v ulici Hlučínská u kavárny AM-caffé. Slavnostního otevření bylo přítomno asi 20 osob, které se zasloužily o vybudování domu se svými životními partnery. Byli to na příklad majitelé místních firem pánové Milan Vjačka, Jiří Janoš, Jiří Hawlik, pracovníci firmy HP-Trend a další. Pan Gregořica stručně připomněl historii stavby. Stavební povolení bylo vydáno přesně před rokem. Práce postupovaly velmi rychle, začaly ubouráváním nepoužitelných částí budov bývalého motorestu Taxi a dalších, jejichž zásadní přestavbou a dostavbou vznikl tento multifunkční dům, ve kterém je 12 prostorných moderních bytů s balkonem, velké nebytové prostory a garážová místa pro 8 aut. Kolem budovy je dále vybudován dostatečný počet parkovacích míst. 5 bytů již bylo prodáno, ostatních 7 bytů je již pronajato. O využití nebytových prostor probíhají jednání. Pánové Arnošt Gregořica a Milan Vjačka pak přestřihli tradiční pásku a přítomné domem provedli. Byty jsou opravdu pěkné, mají plně vybavené kuchyně. Zejména z těch ve třetím podlaží jsou zajímavé pohledy na obec. V domě nechybí výtah. Je to pěkný, moderně vybavený bytový dům. Má velmi zajímavou architekturu, jakou dosud nemá žádný bytový dům v obci.

A. Vjačka

Beseda o Severní Koreji na Vrablovci

Konala se 28.9.2016 v místní hospodě. Pořádal ČČK Vrablovec. Přednášejícím byl vrablovecký občan pan Michal Opuczynský, který byl v roce 2011 v Severní Koreji na mistrovství světa moderního bojového umění TAEKWON-DO jako reprezentant ČR. O životě tamních občanů v podmínkách tvrdé komunistické diktatury vyprávěl velmi zajímavě a doprovázel ho promítáním spousty fotografií. Beseda byla velmi zajímavá, účastníci ji pozorně sledovali.

A. Vjačka

Fotbalové mužstvo TJ Ludgeřovice má nové dresy

První utkání v nich fotbalisté odehráli na domácím hřišti 24.9.2016 a to úspěšně. Soupeře, bylo jím mužstvo TJ Tatra Jakubčovice, porazili vysoko 4:1. Ludgeřovickým se letos v IA třídě, do které letos postoupili, nad očekávání dobře. Po tomto utkání v tabulce vedou, mají 16 bodů a skore 19:9. Věřme, že se jim bude dařit i v nových dresech. Fota Bernard Kučera:

A. Vjačka

Spolek ludgeřovických chovatelů slaví 50 let své existence

V roce 1966 byla v Ludgeřovicích založena Společenská organizace (jak byly tehdy spolky nazývány) chovatelů, který sdružoval zejména chovatelé drobného hospodářského zvířectva. Vedle chovatelů Ludgeřovic do ní vstoupili i chovatelé z Petřkovic, Markvartovic, Koblova, Hati a Šilheřovic. Většinou chovali králíky, slepice, kachny, husy, někteří holuby, případně nutrie, kozy, ovce, ale i kanáry, papoušky, akvarijní ryby a další. Spolek založili, aby si mohli vyměňovat zkušenosti a porovnávat dosažené výsledky chovu a také zajišťovat krmivo a další potřeby chovatelů, což tehdy nebylo vůbec jednoduché, všeho byl velký nedostatek. Ustavující schůze se konala v lednu 1966, za členy se přihlásilo 34 chovatelů. Prvním předsedou byl zvolen Karel Bobřík, členy výboru pak Rudolf Kudělka, Erich Malčok, Zdenek Sonntag, Jaroslav Kus a Andělín Klapec. Roční členský příspěvek byl stanoven na 30 Kčs pro ty, kteří přešli z jiných organizací a 35 Kčs pro nové členy.

Spolek se měl k životu a přes mnohá úskalí tehdejší komunistické doby úspěšně plnil své poslání. Jeho působením se významně zvyšovala úroveň chovatelské práce, začaly se chovat kvalitnější plemena, zvýšila se veterinární péče. Spolek pořádal výstavy, hodnocení drůbeže, soutěže, organizoval zajišťování a rozdělování krmiv. Nezapomínal ani na společenské akce pro členy, jako jsou např. plesy. Přicházeli noví členové, odcházeli ti z okolních obcí, když si založili vlastní spolek. Celkově členů přibývalo.

V roce 1972 přislíbil spolku MNV přidělení pozemku u bývalého nádraží (současný areál chovatelů), aby si tam vybudoval chovatelský areál. Členové se okamžitě pustili do práce, zanedbaný pozemek vyčistili a zahájili přípravy na postavení budovy. Převod pozemku se však byrokraticky protahoval až do roku 1978, a stavba nemohla začít. V roce 1974 to způsobilo ve spolku vážnou krizi, část členů vystoupila. Spolek však fungovat nepřestal a v roce 1978 se mohlo konečně přistoupit ke stavbě budovy, která stojí a slouží dodnes. Vše postavili svépomocí a už v roce 1979 pořádali v budově velkou výstavu. Do konečné podoby dokončili celý areál v roce 1980. Členové na stavbě odpracovali ve svém volném čase zadarmo kolem 20 000 hodin, v dnešní době něco nepředstavitelného.

Členové spolku začali být se svými výsledky hodně úspěšní na soutěžích a výstavách v okresním, krajském i celostátním měřítku. V osmdesátých letech překročil počet členů číslo 80.

V roce 1987 byl předsedou zvolen Arnošt Vraník. V roce 1992 došlo k další vážné krizi spolku. V novém tržním hospodářství ve státě přestala potřeba spolkem zajišťovat krmivo a další potřeby členů, proto část členů vystoupila, protože „žádné krmivo, žádné výhody“, zbylo jich 51. Za předsedu byl zvolen Reintáler. Do popředí zájmu se dostával chov poštovních holubů, kanárů a exotů, každoročně ve svém areálu pořádali a dodnes pořádají velké a úspěšné soutěžní výstavy, kterých se účastní chovatelé z celého kraje, ale i z Polska a Slovenska. I v této oblasti byli ludgeřovičtí na výstavách a soutěžích velmi úspěšní. 

V roce 2005 byl předsedou opět zvolen Arnošt Vraník a je jím dodnes. V současné době jsou poštovní holubi a postavoví kanáři hlavními oblastmi, kterým se spolek věnuje a to velmi úspěšně. Holubi jeho členů jsou v závodech často na předních místech. V jeho areálu jsou pravidelně shromažďováni poštovní holubi i z okolních spolků k odvozu na závody. Každoročně na podzim je zde velká soutěžní výstava postavových kanárů a exotů. Prostě spolek žije naplno a chovatelství jeho členů je pro ně celoživotním koníčkem. Škoda jen, že mladých členů je málo.

Blahopřejeme ludgeřovickému spolku chovatelů k významnému výročí a přejeme mu úspěšnou činnost i v dalších padesáti letech.

Na fotografiích členové spolku ve svém areálu v roce 1987, na setkání v roce 1977, svépomocí postavená budova v areálu v roce 1985:

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice