Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Splašková kanalizace

 

 

Mimořádné květnové číslo Ludgeřovického zpravodaje v r. 2015 - Informace ke splaškové kanalizaci

Kanalizační řád stokové sítě

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací

Reklamační řád

 


Cena stočného v roce 2019


Cena stočného v roce 2018


Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

Obec Ludgeřovice obdržela dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na stavbu splaškové kanalizace v celkové výši 6 677 744 Kč a to v rámci dotačního programu pod názvem: „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel".

Jednalo se o spoluúčast Moravskoslezského kraje, jako poskytovatele předmětné dotace na financování vlastního podílu obce Ludgeřovice na uznatelných nákladech v maximální výši 19,66% projektu "Splašková kanalizace Ludgeřovice" s registračním číslem projektu EDS/SMVS:115D112000353, registrovaného v rámci operačního programu Životní prostředí.

  - fotografie ze stavby


Informace ke splaškové kanalizaci (únor 2017)

Termín pro připojení již uplynul dne 30. 4. 2016, proto mohou být dosud nepřipojené nemovitosti kontrolovány vodoprávním orgánem a jejich vlastníci vyzváni k doložení, jakým způsobem likvidují odpadní vody, což se již v loňském roce několikrát stalo.

Fakturaci stočného provádí obec Ludgeřovice čtvrtletně, vždy v polovině 3., 6., 9. a 12. měsíce.  Fakturu naleznete tedy ve vašich poštovních schránkách vždy v těchto měsících bez ohledu na fakturační období vodáren. Platbu stočného lze provést bezhotovostním bankovním převodem, na pokladně obecního úřadu či složenkou, vždy do 15 dnů od vystavení (tento údaj naleznete v každé faktuře).

Od března tohoto roku bude možné zasílání faktur elektronicky. Věřím, že této novinky mnozí z Vás využijí. Zájemci nechť zašlou své jméno, příjmení a e-mail, na který chtějí faktury dostávat na email Ing. Matouškové – matouskova@ludgerovice.cz nebo je oznámí osobně na obecním úřadě, kancelář č. 15, 3. patro.

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, mají vlastníci nemovitosti možnost vyjmout ze zpoplatnění množství vody, které prokazatelně není odváděno splaškovou kanalizací a tento stav je větší než 30 m3/rok. Jedná se tedy o vodu, která je použita např. na zalévání či napouštění bazénu, a není odváděna zpět do splaškové kanalizace.
Tato voda musí být rovněž měřena, a to podružným vodoměrem, který si odběratel nainstaluje na vlastní náklady, vodoměr musí být certifikovaný, cejchovaný a zaplombovaný. Odběratel je povinný každých 6 let doložit nový certifikát. Tento certifikát bude rovněž předložen na kontrole, bezprostředně po instalaci podružného vodoměru na odběrném místě, zaměstnanci Obecního úřadu.
Odečet stavu podružného vodoměru bude proveden vždy jedenkrát ročně, a to v měsíci listopadu, případně prosinci. V následné (prosincové) fakturaci Vám bude zjištěný stav (pokud překročí 30 m3) od faktury odečten a případný přeplatek vrácen. Přeplatek je možno vyplatit v hotovosti na pokladně Obecního úřadu či zaslat zpět bankovním převodem.

Dále bych Vás ráda informovala, že nemovitosti, které jejich vlastníci připojili do 31. 12. 2015, si mohou stále požádat o jednorázový finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč.

Těchto nevyplacených darů je nyní přibližně 100 a příjem žádostí i jejich vyplácení bude ukončeno 31. 3. 2017, poté nebude na žádosti brán zřetel.

Ing. Žaneta Matoušková
technik pro správu kanalizačních sítí obce

Obecní úřad Ludgeřovice


Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné


Informace obce Ludgeřovice k realizaci přípojek splaškové kanalizace napojujících jednotlivé nemovitosti na obecní  splaškovou kanalizaci.

Umístění a realizace přípojek splaškové kanalizace z jednotlivých nemovitostí se řídí zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1.      Kanalizační přípojky nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

2.      Ve většině případů kanalizačních přípojek bude postačovat tzv. „územní souhlas“, který stavební úřad vydá na základě „Žádosti o územní souhlas“. K této žádosti žadatel připojí přílohy. Tiskopis žádosti o územní souhlas a tiskopisy příloh k žádosti je možno si vyzvednout přímo na stavebním úřadě, nebo je naleznete na internetových stránkách obce Ludgeřovice (www.ludgerovice.cz) - formuláře stavebního úřadu. Správní poplatek za vydání územního souhlasu pro přípojku splaškové kanalizace je dán zákonem a činí 500,- Kč. Tento poplatek nelze prominout.

3.      V případě nesplnění podmínek pro vydání územního souhlasu podle stavebního zákona bude stavba přípojky splaškové kanalizace podléhat územnímu řízení.

4.      Podrobnější informace budou občanům poskytnuty na stavebním úřadě v Ludgeřovicích, a to v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00 hod.


Slavnostní ukončení stavby splaškové kanalizace v Ludgeřovicích

Dne 24.3.2015 se před obecním úřadem k tomu sešli zástupci institucí, firem a úřadů, které se podílely na zdaru této mimořádně náročné ekologické stavby. V krátkém proslovu starosta obce Mgr. Daniel Havlík shrnul fakta o přípravě a průběhu stavby a poděkoval všem, kteří se o její zdar zasloužili. Za generálního dodavatele, firmu Hochtief, promluvil Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava. Ten zejména vzpomněl mimořádně obtížné geologické podmínky, které museli stavbaři zvládnout. Pak oba tito řečníci spolu odhalili pamětní desku o stavbě.

Slavnost byla ukončena přátelským setkáním v atriu a jídelně školy s pěkným vystoupením žáků školy.

A. Vjačka


Asfaltace obecních cest zasažených stavbou splaškové kanalizace byla dokončena

Skončila v posledním srpnovém týdnu asfaltací úseku ulice Na Návsi od ulice Úzká po ulici Markvartovická. V těchto dnech také probíhají práce na nové asfaltaci silnic ve správě MS kraje, tj. celých ulic Hlučínská a Markvartovická s orientačním termínem dokončení 12.9.2014. Všechny vozovky v obci zasažené stavbou splaškové kanalizace pak budou mít nový nebo opravený povrch. Je však potřebné počítat s tím, že se ještě časem projeví v některých místech nad kanalizačními stokami sedání terénu, které si vyžádá dodatečné opravy povrchů vozovek.

A. Vjačka


Asfaltace obecních cest po stavbě splaškové kanalizace rychle pokračuje

Koncem července je už asfaltace provedena na velké většině obecních komunikací. Např. frekventovaná ulice Na Návsi už má nový asfalt v 2,5 dlouhém souvislém úseku od Petřkovic až po ulici Úzká, která vede k poště, včetně většiny ulic navazujících. Na Návsi ještě chybí nový povrch v 0,5 km dlouhém úseku od ulice Úzká po konec u Markvartovic. Na opravu povrchu pak zbude jen několik menších ulic, např. ulice Okružní.  Vše by se mohlo stihnout do konce prázdnin.

A. Vjačka


Dokončovací práce na stavbě splaškové kanalizace

Stavba splaškové kanalizace v naší obce byla započata 4. října 2012 slavnostním poklepáním symbolického „základního kamene“ v parku pod zdravotním střediskem.  Po necelých dvou letech je tato rozsáhlá a komplikovaná stavba, celkem přes 30km kanalizačních stok, dokončována uváděním stavbou rozkopaných komunikací do původního stavu. Týká se to zejména 2km dlouhé ulice Na Návsi a ulic navazujících.  V této ulici a v jejím nejbližším okolí vede hlavní stoka kanalizace, výkopy zde byly nejhlubší a nejvíce je komplikovala spodní voda, tekuté písky, vynucené projektem nepředpokládané přeložky ostatních inženýrských sítí a řada křížení stok kanalizace s Ludgeřovickým potokem. V některých případech zde bylo nutné výkopy i několikrát opakovat. Týkalo se to zejména úseku od ulice Myslivecká až po ulici Na Svahu a na opačném konci úseku od ulice Krátká po ulici K Vršku. Byla i další velmi obtížná místa jako křížení vodovodního Kružberského přivaděče nedaleko ulice Uzavřená, místa „U vrby“  a u provozovny firmy Kors, kde byly velké odkládací plochy pro stroje a materiály potřebné pro stavbu se spoustou prachu nebo bláta. To vše zákonitě přinášelo občanům obtíže s dopravou a také s otřesy, hlukem, prachem či blátem. V těchto místech byla stavbou vozovka ulice Na Návsi prakticky v celé šířce poškozena či zničena.

Velké komplikace obdobného charakteru také byly s úsekem v ulici Hlučínská od ulice Vrablovecká po hranici s Petřkovicemi, které způsobily více než půlroční dopravní omezení a potřebu nákladné opravy vozovky.

Uvedení do původního stavu je sice pracné a nákladné, avšak naprosto nezbytné a je dobře, že probíhá v rychlém tempu.  Dokončen včetně nových asfaltových povrchů je v současné době více než 1km dlouhý úsek od ulice Požární po vjezd do provozovny firmy Kors a rozpracovány už jsou úseky od ulice Úzká po ulici U Potoka a od provozovny firmy Kors po ulici Krátká. Zbývající dva úseky, tj. od ulice Myslivecká po ulici Úzká a od Ulice Krátká po ulici K Vršku budou dokončeny do konce letošního léta. Dokončen byl i zmíněný úsek v ulici Hlučínská.

Stavba splaškové kanalizace v Ludgeřovicích tak bude dokončena za necelé dva roky. Po provedení její kolaudace si občané začnou připojovat své domy. Je zřejmé, že stav povrchů vozovek v obci bude po dokončení stavby splaškové kanalizace znatelně lepší, než před jejím zahájením.

V první části jsou snímky rozkopané ulice Na Návsi a Hlučínská z letošního jara, ve druhé části pak snímky z těchto ulic po dokončené asfaltaci.

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období květen 2014:

Kanalizace + komunikace

- Stoka T – ulice Hlučínská

- Stoka U – ulice Hraničn v křižovatce s ulicí Hlučínskou

- Stoka U1 – ulice Vráblovecká u AM Caffe

- Stoka T1 – napojení do ulice Hlučínská

- Přípojky Stoky TL10 – ul. Dlouhá

- Přípojky Stoky TL10 – ul. Luční

- Oprava komunikace – ul. Na Návsi mezi ul. Krátká a U Potoka

- Přípojky Stoky TL16 – ul. Okružní

- T (Š46a-Š48) – kanalizace+ přeložka vodovodu (Na Návsi)

- Přípojky na stoce T (ul. Na Návsi – v úseku ulice Hřbitovní a Spojná)

- TL25 (Rybářská) – Terénní úpravy, odstranění nedodělků

- T (U Potoka) Úprava břehové hrany (gabionové stěny)

- TL37a (u ul.Rozvětvená) Úprava břehové hrany (gabionové stěny)

- TL26 (křižovatka ul. Úzká x Na Návsi) Ul. Písečná

- Ul. Rozvětvená

- Ul. Stará

- Ul. Úzká

- Ul. Na Návsi

- Ul. U Potoka

- Stoka TL1 – ulice K Vršku

- Stoka TL3 – ulice U Můstku

- Stoka TL5a – ulice Družstevnická

- Stoka TL5d – ulice Zahradní

- Stoka Tl5d1 – ulice Zahradní

- Stoka T – mezi ulicemi K Vršku a Krátká (suchovod)

- Ul. Na Návsi

- Ul. Lípová

- Stoka T (Š 66a – Š 68) – ul. Na Návsi

- Stoka TL 31 (SP1 – Š 66a) ul. Na Výběhu – dopojení

- Stoka TL 33 (SP1) – ul. Myslivecká – dopojení

- Stoka TL 30 – ul. Na rozhraní


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.4.2014:

- Stoka T (Š1-SP6) – ulice Hlučínská - protlaky

- Stoka U1 (Š3-SP6) – ulice Vráblovecká - protlak

- Stoka U (Š3-Š3) – ulice Hraniční - protlak

- Stoka TL8 – ulice Hlučínská – oprava chodníku kolem elektro Paskuda

- Stoka TL8 – kolem fotbalového hřiště – oprava

- Stoka TL6 – ulice Krátká – oprava

- Stoka TL5 – ulice Na Návsi - oprava

- Stoka TL1 – křížení K1 – opevněné koryta

- Stoka TL3 – křížení K2 – ulice Na Návsi - gabiony + opevnění koryta

- Stoka TLc – křížení K3 – ulice Na Návsi - opevnění potoka

- Stoka T – křížení K4 – překop potoka + opevnění

- Stoka TL10a – ul. DLouhá

- Stoka TL10 – ul. Luční

- Oprava břehů potoku gabiony – ul. Na Návsi - mezi ul. Luční a U Statku

- Stoka U,U8a,U8b,U8d,U8f : ulice U Rybníku

- Stoka U8: ulice Lesní

- Stoka U7c: ulice Višňová

- Stoka U7,U7a,U7a1,U7a2,U7a3: ulice Finské domky

- Stoka U7b: ulice Průběžná

- T (Š 65 – Š68) – ul. Na návsi + provádění KO

- TL 29 (Š1 – Š62) napojení vedlejší stoky do stoky T (K 24)

- TL 31 – (Š1 – Š66) ul. Na Výběhu napojení vedlejší stoky do stoky T

- Ulice Sluneční

- TL 30 – ulice Na Rozhraní – provádění živičného krytu vozovky

- TL 30 – v zahradách – provádění JTÚ

- T (Š46a-Š48) – kanalizace+ přeložka vodovodu (Na Návsi)

- TL35 (K20) – napojení stoky TL35 na stoku T (Písečná, Na Návsi)

- T (K18) – kanalizační přípojka (Na Návsi 1242)

- T (K21) – kanalizační přípojka (Na Návsi 37)

- TL26c (Š13) – ul. Nádražní

- Přípojky na stoce T (ul. Na Návsi – v úseku ulice Hřbitovní a Spojná)

- TL23a,TL23b (ul. Nad Nádražím) – asfalty

- TL26d, TL26e (ul. Spojná, Pod Poštou) – příprava asfalty

- TL25 (Rybářská) – Terénní úpravy, odstranění nedodělků

- T (U Potoka) Úprava břehové hrany (gabionové stěny)

- TL37a (u ul.Rozvětvená) Úprava břehové hrany (gabionové stěny)

Pozn.: Skutečný rozsah prací bude ovlivněn klimatickými vlivy.


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.3.2014:

- T (Š48-Š49) – oprava trasy (Na Návsi)

- T (Š43-Š45) – Křížení K17 (U Potoka x Na Návsi)

- Ul. Hřbitovní – dodatečná stoka

- TL26 (Š3-Š57a/T/) – napojení vedlejší stoky na stoku T (ul. Úzká a Na Návsi)

- TL26c (Š13-Š14) – Nádražní + dokončení přípojek

- Stoka T – Přípojky (Š45-Š57a)

- Stoka TL37a – zahájení gabionového opevnění (odvislé od dohodnutí ceny a uzavření Sod)

- Stoka TL 30 - Na Rozhraní provádění KO

- Stoka TL8 – Š3 – SP5 – včetně křížení potoka K9 - na parkovišti kolem fotbalového hřiště

- Stoka TL8a – křížení K10 – u fotbalového hřiště

- Stoka TL3 – křížení K2 včetně propojení se stávající šachtou Š3 – ulice U Můstku

- Stoka TL7a – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TL7 – Křížení K8 – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TLc – křížení K3 – ulice Na Návsi

- Křížení K4 – křížení potoka na ulici Na Návsi – přípojka

- Stoka T – protlaky na ulici Hlučínská

- Stoka T - v zahradách – na parcelách č. 355/1, 354/1

- Stoka TL 8 – křižovatka ul. Hlučínská a Lípová

- Stoka TL 15 - ul. Malá

- Stoka TL 19a - v zahradách - na parcelách č. 360, 359, 356

- Stoka U1a : Š1→Š3(T); ulice Vráblovecká

- Stoka TL5a:Š1→SP1(TL5); ulice U Můstku

- Stoka TL5: SP1→Š3; ulice Na Návsi

- Stoka TL5d:Š6(TL5)→ Š3a ulice Zahradní

- Stoka TL5d1:Š3(TL5d)→Š1 ulice Zahradní

Pozn.: Skutečný rozsah prací bude ovlivněn klimatickými vlivy.


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 28.2.2014:

- Stoka T – panelovka – v zahradách – úsek VK29 – Š31 včrëtně křížení K7

- Stoka TL8 – úsek Š41 – Š1, Š3 – Š4 – na parkovišti kolem fotbalového hřiště

- Stoka TL5 – křížení K6 – ulice Na Návsi, Družstevnická, Boční

- Stoka TL3 – křížení K2 – ulice U Můstku

- Stoka TL7b – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TL7a – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TL7 – Křížení K8 – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- T (Š57-Š58) – vystrojení protlaku, v zeleném

- T (Š58-Š59) – soukromé pozemky

- TL26 (Š3-Š57aT) – Úzká x Na Návsi

- TL26c (Š13-Š14) – Nádražní + přípojky v celé ulici

- TL26e (Š50(T) - Š1) – Spojná x Na Návsi

- TL26g (přípojka za Poštou)

- Stoka T: Š7→Š12; ulice Na Návsi

- Stoka TL1: Š7→Š1; ulice K Vršku

-                  Š1→RŠ4a; za hranicemi Ludgeřovic v obci Petřkovice

- Stoka TL1a: Š7→Š2; ulice K Vršku

- Stoka TL16a ul. Okružní

- Stoka T v zahradách – na parcelách č. 346/1, 347, 354/1

- Stoka TL 29d - ul. Budovatelská

- Stoka T - ul. Na Návsi

- Stoka TL 29 - v zahradách

- Stoka TL 30 - Na Rozhraní

- Stoka T – panelovka – v zahradách – úsek VK29 – Š31 včrëtně křížení K7

- Stoka TL8 – úsek Š41 – Š1, Š3 – Š4 – na parkovišti kolem fotbalového hřiště

- Stoka TL5 – křížení K6 – ulice Na Návsi, Družstevnická, Boční

- Stoka TL3 – křížení K2 – ulice U Můstku

- Stoka TL7b – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TL7a – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

- Stoka TL7 – Křížení K8 – v zahradách nad fotbalovým hřištěm

Pozn.: Skutečný rozsah prací bude ovlivněn klimatickými vlivy.


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.1.2014:

- Stoka T ul. Na Návsi a Úzká

- Stoka TL37a – ul. Rozvětvená

- Stoka TL37 – ul. Rozvětvená

- Stoka T (Š45-Š52) - Přípojky

- Stoka TL15a ul. Uzavřená I, dopojení na stoku T ul. Na Návsi

- Stoka TL15b ul. Uzavřená II, dopojení na stoku T ul. Na Návsi

- Stoka T ul. Na Návsi - mezi ul. Uzavřená  a Malá

- Stoka TL 29d – ul. Budovatelská


Ze stavby splaškové kanalizace

Po vánoční a novoroční přestávce se stavba opět rozjela. Zbývá ještě postavit 3 km z celkové délky 32 km kanalizačních stok, dále stovky přípojek k jednotlivým domům, opravit stavbou narušené povrchy komunikací, připravit a úspěšně stavbu zkolaudovat, vše tak, aby dílo bylo hotovo k 31.5.2014 a následně bylo možné začít s připojováním domů.

Snímky z 9.1.2014:

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.12.2013:

- Stoka T – ulice Na návsi v místě suchovodu, úsek Š15 – Š21

- Stoka T – úsek Š25 – Š29a (provizorní panelová komunikace)

- Stoka T – ul. U Potoka- betonové zhlaví mikropilot

- Stoka TL22(SP1) – T(Š37) ul. U Potoka-  Překop Ludg. Potoka

- Stoka TL37 – T – protlak na křižovatce ul. Na Návsi a u. Rozvětvená

- Stoka Stoka TL16 ul. Okružní

- Stoka TL12a v zahradách mezi ul. Okružní a Na Návsi

- Stoka T ul. Na Návsi - mezi ul. Uzavřená  a Malá

- (Š57-Š58) – protlak u křižovatek ul.Na Návsi a Úzká

- Stoka TL6d v zahradách (kolmá k provizorní panelové komunikaci)

- Stoka T ul. Na Návsi

- Stoka TL 29c ul. Chovatelská asfaltové povrchy

- Stoka TL 27 a 27a ulice Na Kopaninách asfaltové povrchy

- Stoka TL 38a – v zahradách

- Stoka TL 30 -v zahradách

- Stoka TL 31 ul. Na výběhu asfaltové povrchy

- Stoka TL 33 ul. Myslivecká asfaltové povrchy

V období od 23.12.2013 do 5.1.2014 se nepředpokládá provádění prací.

Tým stavby přeje všem

občanům krásné a poklidné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce

2014


Z posledních pracovních dnů na stavbě splaškové kanalizace před vánoční a novoroční přestávkou

I v prosinci se na stavbě pilně pracovalo, naposled pak 20.12. V posledních týdnech se budovala zejména hlavní stoka a byly k ní napojovány vedlejší stoky v ulici Na Návsi. Na několika místech přitom byl překonáván potok a to buď překopem nebo protlakem. Stavbaři se zde museli vyrovnat s celou řadou nemalých komplikací jakými byly např. křížení s vodovodním přivaděčem Kružberk nebo masivní přítok vody do výkopu z ručeje tekoucího z lesa pana Poruby.

Fota ze dne 16.12. a 18.12.2013:

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.11.2013:

- Stoka TL12 ul. Na Statku

- Stoka TL15e ul. Malá

- Stoka TL 10a1 ul. Na Návsi – v zeleném

- Stoka T ul. Na Návsi - mezi ul. Uzavřená  a Malá

- Stoka TL 29d ul. Budovatelská

- Stoka T ul. Na Návsi

- Stoka TL 29c ul. Chovatelská asfaltové povrchy

- Stoka TL 27 a 27a ulice Na Kopaninách asfaltové povrchy

- Stoka TL 38a – v zahradách

- Stoka U1 - ulice Hlučínská– dokončovací práce

- Stoka U1c-ulice Školní– dokončovací práce

-

 

Stoka U1e- protlak s ul. Hlučínská do zahrad a otevřený výkop od Š2 v zahradách areál stavební firmy S4, zahrady občanů - souhlas s prováděním prací.

- Stoka U1f - ulice Nad Tratí - dokončovací práce

- Stoka U4; U Š3→Š10 ulice Hraniční– provádění asfaltových povrchů

-

 

Stoka U Š4→Š12; ulice Hraniční,Nad Plynárnou–dokončení propojení s protlakem U SP12→Š1(U5);U Š11→SP12 - provádění asfaltových povrchů

- Stoka U6 Š9→Š5;U6a - ulice Nad Vodárnou - dokončovací práce

- Stoka U Š23→Š26 - u potoka pod ul. Finské domky

- Stoka U Š14→12 - u potoka pod ul. Nad Vodárnou

- U9a - v zahradách propojení stoky U9 z ulice U Rybníku-nová trasa

- Stoka TL8l,TL8l1 - provádění asfaltových povrchů-dokončovací práce

- Stoka TL 19 - ulice Hlučínská vč. provádění asfaltových povrchů

- Stoka TL 19b - ulice Hlučínská provádění asfaltových povrchů

- Stoka TL 21 - ulice Na Svahu

- Stoka T, v zeleném, ul. Na Návsi

- Stoka T - ul. U Potoka (mikropiloty), překop potoka stoku TL22

- Stoka T - ul. Na Návsi (mezi ul. Spojná a Úzká)

- Stoka TL26c - ul. Nádražní - Přípojky

- Stoka T - ulice Na Návsi - mezi ulicemi K Vršku a Krátká

- Stoka T - v zahradách - mezi ulicí Krátkou a kominictvím KORS

- Stoka TL6d - v zahradách - mezi ulicí Krátkou a kominictvím KORS


Ze stavby splaškové kanalizace

V polovině listopadu 2013 zbývá postavit necelých 7 km kanalizačních stok z celkové projektované délky 32 km, čili přibližně jedna pětina. Nejvíce práce si ještě vyžádá stavba v ulici Na Návsi, tj. hlavní stoky T, v níž potečou všechny splašky z Ludgeřovic a později i z Markvarovic a napojení všech ostatních stok na tuto hlavní stoku. Napojení bude v desítkách případů procházet pod dnem potoka. V těchto dnech se v ulici Na Návsi staví na šesti místech. Snímky z 13. a 14.11.2013:

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.10.2013:

- Stoka TL30 – ul. Markvartovická vč. provádění asfaltových povrchů

- Stoka TL30a – ul. Markvartovická vč. provádění asfaltových povrchů

- Stoka TL 30b ul. Na Rozhraní

- Stoka TL 29d ul. Budovatelská

- Stoka T ul. Na Návsi

- Stoka TL 29c ul. Chovatelská

- Stoka TL81l;TL8l – ulice Finské domky – provádění asfaltových povrchů

- Stoka U1 - ulice Hlučínská– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U1c-ulice Školní– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U1f-ulice Nad Tratí– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U4;U Š3→Š10 ulice Hraniční– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U5;U Š10→Š12; ulice Nad Plynárnou– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U6 Š9→Š5;U6a – ulice Nad Vodárnou– provádění asfaltových povrchů

- Stoka U Š23→Š26 - u potoka pod ul. Finské domky

- Stoka U Š14→12 – u potoka pod ul. Nad Vodárnou

- Stoka TL5f a TL5f3 mezi ul. Nad Mlýnem a Výjezdní

- Stoka TL10a ul. Dlouhá

- Stoka TL15 mezi ul. Uzavřená a Malá 

- Stoka TL15e ul. Malá

- Stoka TL 19 - ulice Hlučínská vč. provádění asfaltových povrchů

- Stoka TL 21 - ulice Na Svahu

- Stoka T, v zeleném, ul. Na Návsi

- Stoka T – ulice Hlučínská vč. provádění asfaltových povrchů

- Stoka T - ulice Na Návsi (mezi ulicemi K Vršku a Krátká)

- Stoka TL7 - v zahradách

- Stoka TL7a - v zahradách

- Stoka TL1 - v zahradách

- Stoka T – ul. Na Návsí (Š49-Š51)

- Stoka T – ul. U Potoka

- Stoka TL26d, TL26e1, TL26e3 – ul. Markvartovická

- Stoka TL29c1 - v zahradách

- Stoka TL26c – ul. Stará


Stavba splaškové kanalizace se dostává do poslední třetiny

Je už postaveno přes 20 km kanalizačních stok z celkové projektované délky 32km.  Každý čtvrtek se v zasedací místnosti OÚ schází výrobní výbor stavby slo31ný ze zástupců všech zúčastněných, tj. zejména obce, projektanta, dodavatelských firem, stavebního dozoru a dalších, aby projednali aktuální stav prací, financování, řešili nastalé problémy a projednali další postup. Tato jednání trvají zpravidla celý den.

V obci se kanalizace staví současně na 20 místech a na většině z nich jsou značné problémy s rozpory mezi projektem a skutečným stavem v terénu týkající se polohy inženýrských sítí (v důsledku nedostatečné jejich dokumentace v minulosti), a geologického složení ( zejména časté nečekané střídání jílů a písků), které stavbu zdržují a prodražují. Jeden příklad z mnoha: V projektované trase stoky v ulici Na Návsi od ulice Krátké po ulici K Vršku v délce cca 300m se při zahájení výkopu zjistilo, že je v projektované trase kanalizace uloženo vodovodní potrubí. Stavba musela být přerušena, musel být vybudován prozatímní povrchový vodovod (v modrých plastových hadicích) s přípojkami do jednotlivých domů a odstraněn původní vodovod. Teprve pak bylo možné stavební práce obnovit. Po uložení kanalizačního potrubí do výkopu bude nad ně namontován nový vodovod. To vše stavbu kanalizace komplikuje, zdržuje a prodražuje. Trvalo asi měsících, než mohla stavba tohoto úseku pokračovat.  Výrobní výbor tak má hodně starostí, aby všechny takovéto komplikace nezpůsobily oddálení termínu dokončení stavby či její prodražení.

Fota stavby z konce září 2013 v ulici Na Návsi:

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.9.2013:

- Stoka U1 - ulice Hlučínská 

- Stoka U1a - ulice Vrablovecká- dokončovací práce příprava pro pokládku asfaltu

- Stoka U1e – parkoviště S4 Stavební

- Stoka U1f – ulice nad Tratí

- Stoka U  - protlak pod komunikací ulice Nad Vodárnou

- Stoka U6 - ulice Nad Vodárnou po ukončení protlaku +přípojky

- Stoka U6a – ulice Nad Vodárnou přípojky

- Stoka U6 – ulice Vrablovecká- dokončovací práce příprava pro pokládku asfaltu

- Stoka TL 8 - ulice Vrablovecká –dokončovací práce příprava pro pokládku asfaltu

- Stoka U  - v zeleném Š16→Š13

- Stoka U7 – ulice Hraniční Š12→Š8+ přípojky

- Stoka TL 30b - ulice Na rozhraní

- Stoka TL 30a -  ulice Markvartovická

- Stoka T ulice -  Na Návsí

- Stoka TL 38 – v zahradách

- Stoka TL 30 – ulice Markvartovická a v zahradách

- Stoka T – Š46 a dále

- Stoka T – ul. U potoka

- Protlak TL23 na TL19b1 (dle pokynu SS)

- Stoka TL29c1

- Propojení TL26c (Š7-Š8)

- Komunikace dle přípravy

- Stoka T ul. Na Návsi u ul. Uzavřená … pokračování prací

- Stoka TL13a ul. Slepá

- Stoka TL15c ul. Uzavřená

- Stoka TL16 ul. Okružní … pokračování prací

- Stoka TL21 – ul. Na svahu

- Stoka TL19 – ul. Hlučínská

- Stoka TL19b – ul. Hlučínská

- Stoka TL19e

- Stoka TL21a – ul. Na Návsi

- Stoka T         v zahradách   úsek SP22 – Š31

- Stoka T         úsek ulice Hlučínská k Petřkovicím

- Stoka TL1     v zahradách a v ulici K Vršku

- Stoka TL7     v zahradách

- Stoka TL7a   v zahradách

- Přípojky na stoce TL5 ulice Na Návsi

- Přípojky na stoce TL6 ulice Krátká           


Uzavírka ul. Na Návsi

Od 13.8.2013 se uskuteční plánovaná uzavírka ul. Na Návsi v úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Stará (Stoka T- Š45-Š46). Dle provádění bude uzavírka postupovat dále směrem na Markvartovice.
Pro výjezd a příjezd vozidel bude možné používat ul. Úzkou, ul. Požární a ul. Hřbitovní - viz. nákres.


Protlak pod tělesem silnice 56

Jedna stoka stavěné splaškové kanalizace v naší obci má křižovat silnici č. 56, čili „novou Hlučínskou“, a to u Petřkovic těsně před místem, kde tuto silnici podtéká potůček z kaskády ludgeřovických rybníků. Tato stoka bude odvádět splaškové vody ze všech domů v ulicích U Rybníků, Průběžná, Višňová a z některých domů v ulicích Vrablovecká a Finské Domky. V místě křižování stoky je silnice ve vysokém náspu v patě širokém 50m. Provedení protlaku bylo zadáno firmě Michlovský – protlaky, a.s. ze Zlína. Stavba protlaku byla zahájena v červenci a to výkopem hodně velké a hluboké pracovní jámy na jižní straně. U dna jámy je hydraulicky protlačována ocelová roura o průměru 90cm, postupně po pětimetrových přivařovaných kusech. Zeminu z čela protlaku dělníci odkopávají nástroji upravenými pro práci vleže v daných stísněných podmínkách a to sbíječkou  upravenou na obsluhu jednou rukou a malou lopatou. Odkopanou zeminu vytahují z roury na přizpůsobených vozících. Denně protlak postoupí až 5m. Práce ve stísněném prostoru roury navíc ještě omezovaném nutnými přívody elektřiny pro osvětlení pracoviště a tlakového vzduchu pro sbíječku a dýchání je velmi náročná.

Ke dni 9.8.2013 bylo protlačování přibližně v polovině. Na druhé straně stavěného protlaku se silnice dotýká ulice Hraniční. Zde je zatím pata tělesa silnice stavbou nedotčena. O přibližném místě výstupu protlaku lze usuzovat jen podle místa výtoku uvedeného potůčku a podle konce provedeného odfrézování asfaltu ulice Hraniční.

Po dokončení protlaku bude do něj vsunuto potrubí kanalizační stoky.

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.8.2013:

- Stoka U1e – ul. bez názvu

- Stoka TL21 – ul. Na svahu

- Stoka TL19 – ul. Hlučínská

- Stoka TL19b – ul. Hlučínská

- Stoka TL19f

- Stoka TL21a – ul. Na Návsi

- Stoka DL - TL5f ul. Nad Mlýnem

- Stoka TL5j ul. Výjezdní

- Stoka TL5f3 (v soukromém)

- Stoka T ul. Na Návsi, v zahradách různé úseky

- Stoka TL13 a TL13b obě ul. Polní

- Stoka TL15c ul. Uzavřená

- Stoka TL15e ul. Malá

- Stoka TL16 ul. Okružní

- Stoka U1 ul. Hlučinská

- Stoka U1a ul. Vráblovecká

- Stoka U1b – v zeleném obecní pozemek

- Stoka U1c – ul.Školní

- Stoka U6 - ul.Nad Vodárnou

- Přípojky v oblasti TL8 ul.Vráblovecká

- Přípojky ul.Finské domky,Nad Vodárnou

- Stoka TL 2 – ul. U můstku

- Stoka TL 5e – ul. Nad mlýnem

- Stoka TL 5b – ul. Boční

- Stoka TL 38 – v zahradách

- StokaTL 32a – bezejmenná ulice

- Stoka T (Š45-Š46) – ul. Na Návsí (mezi ul. Hřbitovní a Stará)

- Stoka TL22 – soukromá zahrada

-

 

Stoka TL26, TL 26e, TL26e3, KO376 -ul. Markvartovická (uzavírka 10.-11.8.2013, 17.-18.2013) překopy v úsecích mezi ul. Úzká a Pod Poštou

- Stoka TL19b1-TL23 (Š10-Š13) – světelná křižovatka (protlak)

- Stoka TL26 – ul. Na Zkratce (přípojky)

- Stoka TL26e – ul. Spojná (přípojky)

- Stoka TL26e2 – parkoviště OÚ

- Stoka TL23a, TL23a1, TL23b – ul. Nad Nádražím

- Stoka TL25 – ul. Rybářská

- Obecně přípojky, resp. odbočení ze stokové sítě.


Aktuální snímky ze stavby splaškové kanalizace

Intenzivně se pracuje současně na cca 15 místech. Na každém pracovišti to vypadá podobně jako na těchto třech:

- V ulici Na Návsi 7.7.2013:

- V ulici Hlučínská 8.7.

- V ulici Na Návsi 8.7.

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.7.2013:

- Stoka TL5j … ul. Výjezdní

- Stoka TL13 … ul. Slepá

- Stoka TL13a … ul. Polní

- Stoka TL15b … ul. Uzavřená

- Stoka TL15e … ul. Malá

- Stoka U8;U8b – ulice U Rybníku dokončení

- Stoka U6;U6a - ulice Nad Vodárnou, Vráblovecká

- Stoka U7- ulice Finské domky dokončení

- Stoka U7a;U7a2 – ulice Finské domky

- Stoka U – v zeleném Š24-Š34

- Stoka U5 – Nad Plynárnou

- Stoka U - ulice Hraniční

- Stoka U1a - ulice Vráblovecká

- Stoka U1f – ulice Nad Tratí

- Stoka U1e – bez názvu

- Stoka U1d – bez názvu

- Stoka U1a3;U1d – ulice Školní

- Stoka TL8l výtlak + ČS - ulice Finské domky

- Přípojky TL8;TL8 – ulice Lípová

- Přípojky TL8;TL8l,l1 – ulice Finské domky

- Přípojky U8b;U8f – ulice U Rybníku

- Přípojky U7;U7a;U7a2 – ulice Finské domky

- Stoka TL 29 a 29d  propojení stok – protlak a dopojení- Ulice Budovatelská

- Stoka TL 30a- Ulice Markvartická

- Stoka TL 30b – protlak +výkop- Ulice na rozhraní

- Stoka TL 32a- Ulice Na Návsi

- Stoka TL 38 – v zahradách

- Stoka TL19 – ul. Hlučínská

- Stoka TL19b – ul. Hlučínská

- Stoka TL21a – ul. Na návsi

- Stoka TL26c protlak vč. šachet (ul. Stará a  ul. Nádražní)

- Stoka TL26e – Š10-Š11 (proluka mezi obecním úřadem a obchodem)

- Stoka TL26e2 – (parkoviště u obecního úřadu)

- Stoka TL23a, TL23a1, TL23b – oprava komunikací (Nad nádražím) – předpoklad

- Stoka TL26e (Š4-Š5), TL26 (Š10-Š11) – překop silnice ul. Markvartovická

- Stoka TL26 (ul. Úzká, Na Zkratce) – přípojky

- Stoka TL23 (světelná křižovatka u kostela) – startovací a cílová jáma

- Stoka TL8a  -  kolem fotbalového hřiště

- Stoka TL8    -  kolem fotbalového hřiště, kolem bytovek u Hlučínské

- Stoka TL8c  -  ulice Hlučínská

- Stoka TL4    -  v zahradách

- Stoka TL7    -  v zahradách

- Stoka TL5b  -  ulice Boční


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.6.2013:

- Stoka TL8 - kolem hřiště

- Stoka TL8c - ulice Hlučínská

- Stoka TL7 - v zahradách

- Stoka TL7b - v zahradách

- Stoka TL5c1 - v zahradách

- Stoka TL4 - v zahradách

- Stoka TL5d - ulice Zahradní

- Stoka TL 19 - ulice Hlučínská

- Stoka TL 21a - ulice Na Návsi, Š1-Š3

- Stoka U – ul. U rybníků, v zeleném

- Stoka U8d – ul. Průběžná

- Stoka U8f – ul. U rybníků

- Stoka U7 – ul. Finské domky

- Stoka U6 – ul. Nad vodárnou, Vrablovecká

- Stoka U6a – ul. Nad vodárnou

- Stoka TL8l – ul. Finské domky

- Stoka TL30 – ul. Markvartovická

- Stoka TL30a – ul. Markvartovická

- Stoka TL29e – ul. Markvartovická

- Stoka TL38 – mezi domy

- Stoka TL34 – ul. Na mokřinách

- Stoka TL32 – ul. Na Návsi

- Stoka TL26d na TL26e z ul. Pod Poštou na ul. Markvartovická

- Stoka TL26c ul.Stará

- Stoka TL26c ul.Nádražní

- Stoka TL26 ul. Úzká, ul. Na zkratce

- Stoky TL5 a TL5i a TL5j ul. Výjezdní 

- Stoka TL11 a TL11a ul. Nad Lukami

- Stoka TL15 ul. Strmá

- Stoka TL15e ul. Malá 


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.5.2013:

- Stoka TL8

- Stoka TL8c – ulice Hlučínská

- Stoka TL5e – ulice Nad Mlýnem

- Stoka TL5c – v zahradách

- Stoka TL5c1 – v zahradách

- Stoka T – kolem fotbalového hřiště

- Stoka TL26  – ul. Úzká – pokračování v trase

- Stoka TL26f – bezejmenná ul. Naproti pošty

- Stoka TL26 – ul. Na zkratce – provedení přípojek

- Stoka TL37 – ul. Rozvětvená – provedení přípojek

- Stoka TL25 – ul. Rybářská – provedení přípojek

- Stoka TL26d propojení změněné trasy na TL26e – z ul. Pod Poštou na ul. Markvartovickou

- Stoka TL23 – ul. Markvartovická – překop ulice

- Stoka TL11 a TL11a … obě ul. Nad Lukami

- Stoka TL16 a TL16a … obě ul. Okružní

- Stoka TL 8 – přípojky na ul. Stolařská, Vtipná, Horní

- Stoka U8 ul. U rybníků

- Stoka U8, U7 ul. Průběžná

- Stoka U7 , TL 8 ul. Finské domky

- Stoka TL 8 – ul. Lípová

- Stoka TL 21a – ul. Na Návsi

- Stoka TL 19 – ul. Hlučínská

- Stoka TL 29c Ulice chovatelská

- Stoka TL 30 Ulice Na Rozhraní

- Stoka TL 30 , TL 29, TL 29e Ulice Markvartovická

- Stoka TL 38 mezi domy v zahradách kolem ulice Na Návsi

- Stoka T ulice Na Návsí

- Stoka TL 34 Ulice Na Mokřinách


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 30.4.2013:

- U 9 – ul. Rybniční

- U 8 – ul. Lesní

- U 7c – ul. višňová

- U 7 – ul. Průběžná

- TL 8, TL 8i, TL 8j – ul. Lípová

- TL26 – ul. Úzká

- TL26e – ul. Spojná

- TL25 – ul. Rybářská

- TL26c – ul. Stará (Š1-Š7)

- TL23-TL19b1

- TL5 - ul. Na Návsi

- T - v zahradách kolem fotbalového hřiště

- TL8 - nad fotbalovým hřištěm směrem k ulici Hlučínské a na    ulici Hlučínská

- TL8c - ul. Hlučínská

- TL2 - v zahradách

- TL19b1 - ul. U Lípy

- TL19 - ul. Hlučínská – od Mateřské školky po ulici Obuvnickou

- TL16 – ul. Okružní

- TL15 – Š15-SP5 – pokud sítě dovolí.- ul. Na Návsi – mezi ulicemi Strmá a Uzavřená

- TL 29d - ul. Budovatelská

- TL 29c - ul. Chovatelská

- TL 30b - ul. Na Rozhraní

- TL 30 - ul. Na Rozhraní


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 31.3.2013:

- ul. Písečná (TL35

- ul. Pod Poštou (TL 26d)

- ul. Rybářská  (TL25)

- ul. Spojná, Markvartovická, kolem OÚ (TL26e)

- parkoviště u OÚ (TL26e2)

- ul. Markvartovická  (TL26e3)

- ul. Nádražní a Stará (TL26c)

- ul. Lipová (TL8)

- ul. Na Kopečku stoka (TL8f)

- ul. Horní (TL19e) od Š7(stoka TL19) - Š4

- ul. U Lípy (TL19b1,TL19b1a, TL19b1b)

- ul. Hlučínská (TL19)

- stoka U27 (Š26-š27)

- ul. Finské domky (U7)

- ul. Průběžná (U7)

- ul. Višňová (U7c)

- ul. Rybniční (U7c)

- ul. Zahradní (TL5d, TL5d1)       

- ul. Na Návsi (TL5)

- TL4 v zahradách

- TL 29c2 na soukromých pozemcích

- ul. Budovatelská (TL 29, TL 29d)

- ul. Na Výběhu (TL 31)

- ul. Myslivecká (TL 33)

- ul. Na Mokřinách (TL 33a)

- ul. Na Rozhraní (TL 30b)


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období do 28.2.2013:

- Lípová

- Horní u ul. Obuvnické

- Na Svahu

- Na Návsi mezi ul. U Potoka a Strmá

- Hlučínská mezi ul. Obuvnická a Obecním domem

- ulice Družstevnická

- ul. Rozvětvená (dokončuje se)

- ul. Písečná (dotčená výjezdem i ul. Rozvětvená) – již byla psaná minule

- ul. Na Zkratce – práce probíhají

- ul. Pod Poštou (po dokončení TL26)

- ul. Nad Nádražím

- ul. Na Výběhu

- ul. Na Rozhraní

- ul. Budovatelská

- Bezejmenná ul. (ve směru na Markvartovice poslední odbočka doleva před ul. Chovatelskou)

- Stoka TL2         -   zahrada

- Stoka TL2a       -   zahrada

- Stoka TL7         -   zahrada   -   u fotbalového hřiště

- Stoka TL7b       -   zahrada   -   u fotbalového hřiště

- Stoka TL7a       -   zahrada   -   u fotbalového hřiště

Zhotovitel upozorňuje, že může dojít vlivem klimatických vlivů a nepředvídatelné hydrogeologie ke změně této informace.


Stavba splaškové kanalizace pokračuje bez ohledu na zimní počasí

Staví se na řadě míst po celé obci. Snímky z 11.2.2013 jsou z ulic Na Kopaninách, Na Návsi, Na Výběhu, Na Zkratce, Hlučínská, Horní a Lipová.

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období 1.1.2013 – 15.2.2013:

- Budovatelská

- Na Výběhu

- „v zeleném“ – objekty Na Návsi 7 a Na Návsi 9

- bezejmenná ulice – objekty Markvartovická 34, Chovatelská 1 a Chovatelská 9

- Družstevnická

- Na Návsi

- „ v zeleném“ za fotbalovým hřištěm

- Stolařská

- Horní mezi ul. Stolařská a Vtipná

- Hlučínská mezi ul. Stolařská a Vtipná

- Na Návsi mezi ul. Luční a Nad Lukami

- Obuvnická

- Horní mezi ul. Vtipná a Obuvnická

- Na Návsi mezi ul. Strmá a Požární

- U potoka

- Písečná  (výjezdem bude dotčená i ul. Rozvětvená)

- Nad Nádražím – souběžná část s hlavním tahem na Hlučín

- Na Návsi od ul. Rybářská po ul. Písečná

- Odbočka z Markvartovické mezi ul. Na Zkratce po ul. Chovatelská –pokračování

- Ul. Hlučínská – za křižovatkou


Splašková kanalizace v naší obci se už staví na deseti místech

Fotografie z 28.11.2012 jsou:

- z ulice Na Návsi u křižovatky s ulicí Dlouhá,

- u potoka v areálu firmy KORS,

- z ulice Hlučínská,

- z ulice Horní,

- z farské zahrady,

- z ulice Požární,

- z parku pod zdravotním střediskem,

- z ulice Na Svahu.

A. Vjačka


Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. Etapa

Ulice a části obce Ludgeřovice, které budou dotčeny výstavbou v období 19.11.2012 – 20.12.2012:

- Hlučínská – od ul. Lipové po ul. Stolařskou

- Na Návsi – u ul. Dlouhé

- Dlouhá

- Na Svahu

- U Lípy

- Horní

- Lipová

- Na Kopečku

- K Vršku

- Krátká

- Na Návsi od ul. Rybářská po ul. Stará

- Odbočka z Markvartovické mezi ul. Na Zkratce po ul. Chovatelská

- Kanalizace podél potoku kolem fotbalového hřiště a tréninkové plochy

- Podél Hlučínské od ul. Markvartovická kolem kostela

Zpracováno 14.11.2012


Stavba splaškové kanalizace v obci začala

Už byly vybagrovány první metry výkopů, uloženy první kanalizační šachtice a roury.  Fotografie z 12.11.2012 jsou z prostorů u firmy Malnat, z parku pod zdravotním střediskem a z ulice Na Návsi v místě „U vrby“.  Na Menšíkové louce byl postaven velký informační panel o stavbě.

A. Vjačka


Prezentace projektu kanalizace Ludgeřovice (říjen 2012)


Ze startu výstavby splaškové kanalizace

Desetileté úsilí obce o stavbu splaškové kanalizace se v říjnu 2012 konečně začne opravdu stavět.

Vše podstatné o stavbě včetně aktuálních informací pro občany o programu prací na nejbližší dny bude po celou dobu výstavby průběžně zveřejňováno na www.ludgerovice.cz/splakan

Ve čtvrtek 4. října 2012 byl v parku pod zdravotním střediskem slavnostně za účasti hlavních aktérů stavby poklepán symbolický „základní kámen“:

Ve středu 9.10.2012 se v sále Obecního domu konala veřejná schůze pro občany obce, na které starosta a zástupci firem, které budou kanalizaci stavět, poskytli řadu důležitých informací o všem co se stavbou souvisí. Schůze byla perfektně připravená, poskytované informace byly dobře vybrány a srozumitelně sdělovány, všechny dotazy (bylo jich hodně) občanů byly ke spokojenosti zodpovězeny. A tak i když bylo posluchačů na ludgeřovické poměry opravdu velký počet a stavba splaškové kanalizace určitě bude dost dlouho značně komplikovat život v obci, proběhla schůze v naprostém klidu, bez bouřlivých výměn názorů.

     

A. Vjačka


27.9.2012

Vzhledem ke skutečnosti, že se výstavba kanalizace nyní již skutečně blíží, podávám další slíbené inofrmace. Naposledy jsem informoval o tom, že probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Postupně se nám podařilo ve spolupráci se společností STORMEN, spol.s.r.o. celé výběrové řízení ukončit a vybrat vítěze. Dva z neúspěšných uchazečů ovšem podali vůči výsledku výběrového řízení námitku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tyto námitky posoudil a odvolání prvního neúspěšného uchazeče v zadávacím řízení na dodavatele výstavby „Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice a horní Ludgeřovice – II. etapa“ dne 30.7.2012 zamítl jako nedůvodné. Následně dne 31.7.2012 další odvolávající se neúspěšný uchazeč vzal svůj návrh zpět a tím se nám otevřela cesta k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem stavby. Dne 1.8.2012 pak byla podepsána Smlouva o dílo mezi obcí Ludgeřovice a zhotovitelem stavby, kterým je sdružení společností HOCHTIEF CZ, a.s., EUROVIA CS, a.s. a VOKD, a.s. Celková cena díla by měla činit 477.245.519,78,-Kč včetně DPH. Nyní intenzivně probíhají pracovní schůzky se zástupci zhotovitele stavby a stavebním dozorem, na nichž se upřesňuje harmonogram výstavby, zajišťují se potřebná vyjádření a povolení. Samotná výstavba bude zahájena 1.10.2012, termín ukončení je 31.12.2013. Velká veřejná prezentace pro občany bude připravena na úterý 9.10.2012 v 17 hodin v sále Obecního domu v Ludgeřovicích. Připravujeme rovněž spuštění nového odkazu na webových stránkách obce www.ludgerovice.cz, kde budou od října průběžně aktualizovány všechny informace. Zároveň byla podepsána smlouva s televizí POLAR, kde od října 2012 poběží nový pořad MINI EXPRES OBCE LUDGEŘOVICE. Tento pořad o stopáži cca 2 minuty bude vysílán pravidelně po vysílání OPAVSKÉHO EXPRESU každou středu v 16:55 hodin a následně v šesti reprízách - středa 19:55, 22:55 a čtvrtek 4:55, 7:55, 10:55, 13:55 hodin. TV POLAR vysílá digitální televizí DVB-T a to v rámci multiplexu 3, který provozují CDG – České radiokomunikace. Jedná se o jediné plnohodnotné digitální vysílání, které je stejně jako ČT, Nova a Prima šířeno z vysílače Ostrava–Hošťálkovice a pokrývá 1,2 milionu obyvatel Moravskoslezského kraje. Navíc vysílání šíří také dalšími cestami, a to prostřednictvím internetu, mobilních telefonů, kabelových televizí a jedná se také o vysílání přes satelit. Samozřejmě budou jednotlivé oblasti (ulice, či části) průběžně informovány také prostřednictvím letáků. Kdo tedy bude chtít, informaci si vždy může najít. Určitě doporučuji všem zájemcům přijít na veřejnou prezentaci 9.10.2012 do Obecního domu, kde se mohou ptát na vše, co je bude zajímat.

Mgr. Daniel Havlík

starosta obce


Výběrové řízení na dodavatele stavby kanalizace finišuje.

Obec Ludgeřovice absolvovala v minulých měsících postupně několik dalších kroků vedoucích k realizaci stavby kanalizace. Prvním krokem bylo vypsání výběrového řízení na společnost, která pro nás zajistí celý průběh výběrových řízení na správce stavby a dodavatele stavby, o nměž jsem psal v minulém článku. V tomto výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku společnost STORMEN, spol. s r.o., která byla následně Radou obce vybrána a pověřena zpracováním a řízením výše uvedených výběrových řízení.

Nejprve proběhlo výběrové řízení na správce stavby. Na základě nejvýhodnější nabídky bylo vybráno sdružení CENTROPROJEKT Zlín a ČECH-ENGINEERING. Rada obce výběr schválila a dne 22.12.2010 byla smlouva se sdružením podepsána.

Dalším důležitým krokem k realizaci kanalizace v naší obci bylo vypracování a schválení podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby. Podmínky výběrového řízení byly po téměř nekonečných 9 měsících mnohdy nesmyslných připomínek ze strany SFŽP konečně schváleny i manažerem našeho projektu na Státním fondu životního prostředí a nic tedy nebránilo samotnému vypsání řízení. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole je především o kvalifikační předpoklady dodavatelů a ve druhém pak již o cenu, dodací lhůty atp. Do prvního kola se přihlásilo celkem 11 společností a sdružení, z nichž by mělo do 2. kola postoupit maximálně 10, které tyto kvalifikační předpoklady splní. K tomuto typu výběrového řízení nás vedla zejména snaha, aby vybrané společnosti byly schopny si skutečně adekvátně poradit se složitou hydrogeologií území obce, v níž se bude kanalizace stavět. Aktuálně (ke dni 8.11.2011) dobíhají lhůty výzev k doplnění chybějících podkladů společnostem, které se do prvního kola přihlásily. Reálně lze očekávat, že do konce listopadu bude jasno, kdo se splnil podmínky postupu do druhého kola výběrového řízení. Můj původní odhad, že bychom měli výstavbu zahájit na jaře 2012, by tedy měl vyjít...

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice


Pro stavbu splaškové kanalizace již má obec Ludgeřovice dvě stavební povolení

Pro část dolní Ludgeřovice bylo Stavebním úřadem v Hlučíně (vodoprávním úřadem) vydáno stavební povolení v roce 2007, v roce 2009 byla jeho platnost prodloužena do 31.12.2011. Pro část horní Ludgeřovice vydal uvedený úřad stavební povolení 18.5.2010, to nabylo právní moci 22.6. 2010 a platí do 31.12.2013. Pro část Vrablovec zatím stavební řízení neprobíhá.

Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v části horní Ludgeřovice díl 1:

Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v části horní Ludgeřovice díl 2:


Dne 31.3.2010 podepsal ministr zemědělství a životního prostředí ing. Jakub Šebesta seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci operačního programu Životní prostředí schválených Řídícím orgánem k poskytnutí dotace. Ve 12. výzvě byla i žádost obce Ludgeřovice na poskytnutí dotace na vybudování splaškové kanalizace. Tato dotace figuruje právě ve výše uvedeném seznamu schválených žádostí. Celkové náklady činí 509.287.832,-Kč, z toho uznatelné náklady 454.182.888,-Kč a neuznatelné 55.104.944,-Kč. Část neuznatelných nákladů je však již profinancována v dřívějších letech. Obec Ludgeřovice získala dotaci ve výši 90% uznatelných nákladů, tj. 408.764.599,-Kč. Znamená to, že se po dlouhých letech příprav a plánování konečně podařilo učinit skutečně obrovský skok kupředu a výstavba kanalizace už není pouhou fikcí, ale blízkou realitou!

Nyní již je vypsána výzva k podání nabídky na organizaci výběrových řízení na dodavatele stavby, na výběr poskytovatele odborného dozoru (správce stavby) a na poskytovatele úvěru. Samotný výběr společnosti, která bude pro naši obec zajišťovat tato výběrová řízení, by měl být proveden Radou obce 3.5.2010. Poté by měla být podepsána smlouva s vybraným uchazečem a co nejdříve by měly být zpracovány podklady pro výše uvedená výběrová řízení.

Reálně předpokládám, že pokud půjde vše bez potíží, samotná výstavba bude zahájena nejpozději na jaře příštího roku. Celková doba výstavby se počítá v délce 30 měsíců, což znamená, že bychom měli být s kanalizací hotovi nejpozději na podzim 2013. Pochopitelně se budu snažit dle možností vše maximálně urychlit, osobně bych nejraději zahájil výstavbu klidně už letos na podzim, ale přece jen musíme ctít některé povinné lhůty výběrových řízení, podpisů smluv apod., takže proto raději hovořím zahájení stavby na jaře 2011. Na druhou stranu, když už jsme čekali tolik let, pár měsíců už to vydržíme…

Mgr. Daniel Havlík
starosta obce Ludgeřovice


Dne 27.11.2009 byla akceptována Státním fondem životního prostředí žádost obce Ludgeřovice o finanční podporu projektu vybudování splaškové kanalizace v obci Ludgeřovice. Tato žádost je nyní dále posuzována. Ze strany obce byla splněny všechny formální náležitosti a postupně jsou doplňovány všechny další potřebné podklady. V současné době společnost KONEKO s.r.o. dokončuje realizační projektovou dokumentaci a projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby. Zmíněné dokumentace by měly být hotovy v měsíci květnu letošního roku Rovněž se již podařilo zajistit vyjádření Zemědělské a vodohospodářské správy.


Splašková kanalizace v naší obci bude součástí kanalizačního systému, který bude odvádět splašky z Markvartovic, Ludgeřovic (snad s výjimkou malé části Vrablovce) a Petřkovic do ústřední splaškové čistírny v Ostravě – Přívoze. Z celého systému jsou zatím vybudovány tyto části:

- Ústřední splašková čistírna (stojí mezi řekou Odrou a budovanou dálnicí D47 cca 1km západně od silničního mostu přes Odru v Petřkovicích). Tato čistírna je již několik let v provozu pro město Ostrava.
- Přečerpávací stanice (u firmy Glombica v Petřkovicích). Přečerpávací stanice je potrubím spojena s ústřední splaškovou čistírnou.
- Hlavní kanalizační řad přes Petřkovice až ke katastrální hranici s naší obcí. Na něj naváže hlavní kanalizační řád obce Ludgeřovice, na něj pak hlavní kanalizační řád obce Markvartovice.

Vybudování splaškové kanalizace obce Ludgeřovice bude mimořádně náročné. Finanční náklady na stavbu dosáhnou několik stovek milionů korun, stavba bude trvat několik let a bude výrazně komplikovat dopravu v obci. Výkopová rýha pro hlavní kanalizační řád bude v některých úsecích hlubší než 4 metry a tím pádem i několik metrů široká s velkými hromadami vykopané zeminy, spoustou bláta atd. Trpělivost občanů bude vystavena náročným zkouškám. Stavba kanalizace je však naprostou nutností.

Stavba splaškové kanalizace byla rozdělena na tři části:
- Část dolní Ludgeřovice od hranice s Petřkovicemi po areál hřišť TJ a ulici Lipovou. Do této části patří i oblast Finských domků a ulic U Rybníků. Pro tuto část již byla zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, Stavební úřad v Ludgeřovicích vydal rozhodnutí o umístění stavby, firmou KONEKO spol. s r.o. Ostrava – Mar. Hory byl zpracován projekt pro provedení stavby. V současné době probíhá u stavebního úřadu v Hlučíně (vodoprávní úřad) stavební řízení. Výsledkem tohoto řízení by mělo být stavební povolení, jehož vydání se očekává kolem Nového roku 2007.
- Část horní Ludgeřovice od areálu hřišť TJ po Markvartovice. V současné době probíhá inženýrská příprava stavby včetně vypracování projektové dokumentace pro územní řízení. Zatím se např. nepodařilo ukončit jednání s cca 20 občany přes jejichž pozemky kanalizační potrubí povede, jehož výsledkem musí mýt uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o věcném břemeni. Zahájení řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby se očekává počátkem roku 2007.
- Část Vrablovec. Pro tuto část již bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. O dalších krocích směrem k vypravování projektu pro provedení stavby a zahájení stavebního řízení zatím nebylo orgány obce rozhodnuto. Část území Vrablovce je spádováno směrem k místní části Rovniny města Hlučín a je proto pravděpodobné, že bude jednáno o jeho napojení na splaškovou kanalizaci města Hlučín.

Z předchozího je zřejmé, že splašková kanalizace obce Ludgeřovice je a ještě i příští rok bude ve stadiu zpracovávání projektové dokumentace, územních a stavebních řízení. Stavební povolení bude v první polovině roku 2007 vydáno pro část dolní Ludgeřovice. Aby bylo možné stavbu zahájit, je ovšem nutné vyřešit financování a ve veřejné soutěži vybrat dodavatele stavby. To je mimořádně náročný a zodpovědný úkol pro nově zvolené zastupitelstvo a radu obce.

Podle podkladů od Jiřího Olšáka z OÚ zpracoval A. Vjačka
 

Několik údajů vybraných z projektu (z dokumentace pro stavební řízení) pro část dolní Ludgeřovice

- projektovaná doba výstavby 2007 až 2012,
- cca 2100 obyvatel bydlících v této části vyprodukuje denně 242 m3 splašků,
- kanalizační stoky bude tvořit 14,3 km potrubí, z toho 1,2km o průměru 400mm, 9,8km o průměru 300mm, 3,3km o průměru 250mm; použito bude žebrované kanalizační potrubí z polypropylenu,
- na kanalizačních stokách bude cca 200 vstupních kanalizačních šachet a cca 100 revizních šachet,
- jako součást stavby kanalizace budou vybudovány i přípojky k jednotlivým domům , avšak vždy jen po hranici veřejně přístupného pozemku, kde bude instalována revizní šachta z polypropylénu o průměru 400mm; potrubí od revizní šachty k domu si postaví každý vlastník domu sám (na vlastní náklady),
- na 603 domovních kanalizačních přípojek (na jejich veřejné části) bude potřeba 3km potrubí o průměru 150mm,
- při výkopu rýh pro uložení kanalizačního potrubí bude přemísťováno na skládky celkem cca 50000m3 přebytečné zeminy, tj. 7000 plných velkých nákladních aut,
- kanalizační stoky budou 11x křížit koryto Ludgeřovického potoka,
- hloubka uložení potrubí kanalizačních stok pod povrchem terénu se pohybuje v intervalu 2m až 5,2m, zcela výjimečně v intervalu 1,3m až 2m.

A. Vjačka

Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v nejbližším okolí Ludgeřovického potoka v části dolní Ludgeřovice

Kanalizační stoky budou 11x křížit koryto Ludgeřovického potoka, vždy pod jeho dnem.

A. Vjačka

Náčrt projektovaného průběhu kanalizačních stok v ulici Hlučínská v části dolní Ludgeřovice

A. Vjačka

Náčrt projektovaného průběhu hlavních kanalizačních stok v oblasti ulice Vrablovecké v části dolní Ludgeřovice

A. Vjačka


Vydáno stavební povolení na Část dolní Ludgeřovice
Vodoprávní úřad v Hlučíně vydal stavební povolení počátkem druhého čtvrtletí 2007. V současné době firma KONEKO spol. s r.o. Ostrava zpracovává dokumentaci pro provádění stavby, tato bude dokončena počátkem 3. čtvrtletí 2007.
 


Koncem 3. čtvrtletí 2007 se očekává vydání rozhodnutí o umístění stavby pro Část horní Ludgeřovice
Projektovou dokumentaci zpracovala firma CITY Invest s.r.o. Územní řízení probíhá před Stavebním úřadem Ludgeřovice.


V červenci 2007 byla firmou KONEKO spol. s r. o. dokončena a předána dokumentace pro provádění stavby „Splašková kanalizace dolní Ludgeřovice“.
 

Vydáno územní rozhodnutí (ÚZ) pro výstavby splaškové kanalizace části horní Ludgeřovice
Obec Ludgeřovice podala žádost o vydání ÚZ dne 1.6.2007. Stavební úřad Ludgeřovice vydal ÚZ po dlouhém a složitém řízení dne 31.1.2008.
Několik zajímavých údajů z ÚZ pro část horní Ludgeřovice:

- Soustava kanalizačních stok má celkovou délku 14,8km. Bude to žebrované hrdlové potrubí z polypropylenu (PP) o průměru 400mm, vedlejší stoky o průměru 300mm nebo 250mm.
- Na kanalizačních stokách bude 539 ks vstupních betonových šachet o vnitřním průměru 1m s litinovými poklopy.
- Státní silnice budou kanalizačními stokami kříženy na 12 místech, celková délka křížení je 760m. Při stavbě křížení budou použity bezvýkopové technologie (protlaky, mikrotuneláž) s ukládáním potrubí do ocelových chrániček.
- Vozovky státních silnic zůstanou stavbou prakticky nedotčeny.
- Potok bude kanalizačními stokami křížen na 13 místech v celkové délce křížení 200m, bude použitá stejná bezvýkopová technologie jako u křížení státních silnic.
- Kanalizační přípojky pro celkem 528 domů budou zpravidla přivedeny až k hranici veřejného prostranství, budou také z PP o průměru 150mm a vždy ukončeny revizní šachtou z PP o průměru 400mm s litinovým poklopem. Celková délka přípojek je 3168m.
- Kanalizační přípojky budou v cca 7 případech křížit koryto potoka.
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice