Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

 

Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj technicko-řemeslných, přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků

Informace o projektu Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj 
		technicko-řemeslných, přírodních, jazykových a digitálních kompetencí žáků

Nový informační systém

Informace o novém informačním systému pro efektivní a transparentní Obecní úřad v Ludgeřovicích

Modernizace technického vybavení Obecní knihovny v Ludgeřovicích

Informace o novém informačním systému pro efektivní a transparentní Obecní úřad v Ludgeřovicích

Přístavba a stavební úpravy - rozšíření kapacit MŠ Hlučínská 496, Ludgeřovice

Plakát. Informace o Projektu spolupráce - Rok na vsi.

Název projektu:  Přístavba a stavební úpravy - rozšíření kapacit MŠ Hlučínská 496, Ludgeřovice

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009961

Popis projektu:

Byla provedena přístavba a stavební úpravy objektu mateřské školy č.pop. 496. Stávající objekt je částečně podsklepený, dvoupodlažní o půdorysných rozměrech 14,28 x 14,21 m, zastřešený valbovou střechou. Přístavba navazuje na jižní stranu stávajícího objektu, se kterým je propojena novou vstupní částí a spojovací chodbou, přístavba je provedena jako nepodsklepená jednopodlažní stavba  půdorysného tvaru L o základních rozměrech 21,95 x  21,6 m. Stavba je zděná, zastřešená sedlovou střechou s výškou hřebene +5,09 m od úrovně 0,00 m. Nově zděné zdivo je provedeno z cihelných bloků Porotherm, stropní konstrukce přístavby je provedena z předpjatých ŽB panelů se sádrokartonovým podhledem, střecha z dřevěných příhradových vazníků a plechové krytiny. Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní jsou součástí zateplovacího systému. Přístavba obsahuje šatnu dětí, třídu, sociální zařízení dětí, sklad lehátek, přípravnu jídla, denní místnost a sociální zařízení personálu. Vytápění je zajištěno zemním plynem, došlo k výměně stávajícího plynového kotle a plynového ohřívače. Součástí přístavby jsou i nové zpevněné plochy terasy – dřevěné deštění na roštu o celkové výměře 120 m2.

Stavební úpravy spočívaly ve vybourání stávající vstupní části, provedení nové, výměně oken, dveří, drobných úpravách vnitřní dispozice, výměně podlah, zařizovacích předmětů a střešní krytiny. Bylo provedeno statické zajištění stávajícího dřevěného krovu ocelovou rámovou konstrukcí, vybudována nová ŽB monolitická konstrukce schodiště. Byla provedena  instalace stolového výtahu pro dopravu jídla a rekonstrukce výdejny jídla v 1.NP, včetně nové výdejny ve 2.NP stávajícího objektu a byl umístěn vnitřní hydrant a provedeno požární zabezpečení podhledů ve 2.NP, dále zde byly osazeny světlovody. Po provedení úprav ve 2.NP zde bude umístěna další třída pro 22 dětí a zároveň byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení.

Cíle projektu: Stavební úpravy zastaralého a technicky nevyhovujícího objektu MŠ včetně zvýšení jeho kapacity na 72 dětí. Po provedení přístavby a stavebních úprav mateřská škola obsahuje tři denní místnosti – tj. v 1. NP stávajícího objektu (celkem pro 23 dětí), ve 2. NP stávajícího objektu (celkem pro 22 dětí) a v objektu přístavby (celkem pro 27 dětí), celkem 72 dětí.

Výsledky realizace projektu:

Stavba byla dokončena, byl zde dne 23.8.2019 příslušným stavebním úřadem vydán  kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání stavby a od zahájení školního roku 2019-2020 je tato mateřská škola plně kapacitně využívána pro výuku předškolních dětí.  

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.  

Dotace celkem: 12.446.133,48Kč.

Finanční podpora projektu z EU: 11.754.681,62Kč    (85%)

Finanční podpora z Ministerstva pro místní rozvoj:  691.451,86Kč    (5%)

Vlastní zdroje obce Ludgeřovice: 1.382.903,72Kč     ( 10%)

 

Stavba požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice

Plakát. Informace o Projektu spolupráce - Rok na vsi.Realizace projektu „Stavba požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice“, byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové investiční Dotace.

Popis projektu:

Obsahem stavby  je provedení  změny stavby stávajícího objektu č.pop. 560 – hasičské zbrojnice: nástavba střešní konstrukce o další užitné podlaží – 3.N.P. – podkroví, ve kterém byly umístěny nové užitné prostory a to zasedací místnost a klubovna hasičů, kanceláře a sociální zařízení. Střecha nástavby bude pultová, z dřevěných vazníků.  Prostor nástavby 3.N.P. je řešen s maximálně prosklenými obvodovými plochami. Nástavba podkroví je půdorysné velikosti 24,35 x 10,80 m, plocha nástavby je 260 m2, celková výška objektu 13,30 m. Nosný systém nástavby je  z dřevěné konstrukce  ze sušených, hoblovaných a impregnovaných fošen stejné tloušťky, několika šířek a různých délek. Fošnové prvky vytvářejí nosnou konstrukci stavby a přenášejí vlastní hmotnost do základové konstrukce. Pro zajištění prostorové tuhosti byly použity deskové materiály . Svislé a vodorovné konstrukce jsou provedeny dřevěné ( slupkové konstrukce ), zavětrování bylo provedeno z OSB desek ( vnější plášť ) a sádrokartonu. Střecha je  pultová s mírným spádem, konstrukce krovu je  z dřevěných lisovaných příhradových vazníků, střešní krytina z oboustranně žárově zinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm s oboustrannou plastovou úpravou. Dřevěné konstrukce byly povrchově upraveny lazurovacím lakem . Dešťové vody ze střechy stavby byly připojeny do stávajících rozvodů dešťové kanalizace, které se v rámci stavby  doplní o lapače střešních splavenin HL. Vody splaškové buly připojeny do stávající  splaškové kanalizace obce Ludgeřovice. V rámci stavebních úprav objektu byly provedeny vnitřní dispoziční úpravy, spočívající zejména v úpravě sociálních zařízení, výměna oken a dveří, zateplení celého objektu kontaktním zateplovacím systémem, opravy, výměny a doplnění  keramických obkladů a dlažeb, výměna vnitřních rozvodů ZT, montáž nových nízkotlakých rozvodů ÚT, zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kW, který je napojen na již přivedenou plynovou přípojku ( připravena při plošné plynofikaci obce ), a nové vnitřní rozvody NN, které byly napojeny na  nově upravenou a umístěnou přípojku. Dále byla provedena přístavba zadního vstupu do objektu v rozsahu zvýšené mezipodesty.

Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Ludgeřovice

Plakát. Informace o Projektu spolupráce - Rok na vsi.Realizace projektu „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Ludgeřovice“ byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové neinvestiční Dotace.

Oslava Dne válečných veteránů v naší obci 9. 11. 2019

Plakát. Informace o Projektu spolupráce - Rok na vsi.V sobotu 9. 11. 2019 pořádala obec Ludgeřovice ve spolupráci s Klubem vojenské historie a současnosti Diverzanti již podruhé Den válečných veteránů. Po loňském „rozjezdovém“ ročníku byla letošní akce pojata trochu odlišně. Již v 9 hodin proběhla v kostele sv. Mikuláše mše svatá za padlé a následně se slavnostní průvod přesunul na pietní místo k lavičce válečných veteránů, kde jsme položili věnce na památku všech padlých ve válkách i na mezinárodních misích. V 10.30 hodin jsme pak slavnostně zahájili program na Menšíkové louce, jehož vyvrcholením byla ve 14 hodin ukázka bitvy z 2. světové války. Oproti loňsku se zvýšil počet vystavovaných vojenských exponátů i vojáků. O rostoucím významu této akce svědčí i přítomnost velmi zajímavých významných hostů. Svou přítomností nás poctili například ministr kultury ČR PhDr. Lubomír Zaorálek a ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková. Záštitu nad akcí přebral náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, který se také akce osobně účastnil. Nutno říci, že i díky panu náměstkovi Moravskoslezský kraj podpořil Den válečných veteránů individuální dotací ve výši 80.000 korun, což nám samozřejmě velmi pomohlo zejména při zajištění vojenské techniky. Obrovské poděkování zaslouží všichni, kteří se na organizaci projektu podíleli a aktivně se jej účastnili.

Vzhledem k tomu, že podobné projekty se připravují skutečně dlouho dopředu, již nyní mohu oznámit, že příští Den válečných veteránů proběhne v sobotu 7. 11. 2020 a bude koncipován v duchu připomínky 100 let připojení Hlučínska k Československu.

Tento projekt je podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019. Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019. Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019. Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019. Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019. Fotografie. Oslava Dne válečných veteránů 9. 11. 2019.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

 
 

 


 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice