Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

  Ludgeřovický zpravodaj - červenec 2002

 Z jednání obecní rady

 

RO 83 - 22.4.2OO2
- stav NTL plynovou na ul. Hraniční,
- výsledky prověrek BOZP a PO v objektech mateřských školek,
- žádost Ing. A. Laňky na pronájem pozemků,
- příprava podkladů pro žádost o dotaci progr. PHARE CBC,
- návrh kupní smlouvy na objekt rest. U Volných,
- řešení spodního úseku nové části hřbitova,
- statické posouzení přípravy hospůdky U Pudichů,
- oprava výtluků na ul. Hraniční a Na Zkratce,
- osazení betonových obrubníků na ul. U Rybníků.

RO 84 - 6.5.2OO2
- uzavření smlouvy o autorské činnosti s firmou AUDIT Profesionál,spol.s r.o.
- smlouvy o nájmu hrobových míst, stanovení tlecí doby,
- úprava interiéru budovy OÚ,
- doplnění záznamů v kronice obce za rok 1999 a 2OOO,
- finanční dary spol. org. obce,
- uzavření MŠ Hlučínská v období letních prízdnin,
- zpráva o rekultivaci neoprávněné skládky odpadů,
- projektová dokumentace stavebních úprav MŠ Vrablovec.

RO 85 - 2O.5.2OO2
- výměna oken v od. domě č. 96O ul Nádražní,
- veřejná schůze občanů v hospůdce U Pudichů,
- povolení předvolebního mítinku ODS,
- zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví obce,
- 2. etapa stavby sportovního hřiště ZŠ,
- oprava ohradní zdi kostela sv. Mikuláše,
- rekultivace a ozelenění nové části hřbitova,
- uzavření MŠ Vrablovec v období letních prázdnin,
- umístění 3 ks odpočívadel - cyklostezky v mikroregionu Hlučínsko,
- návrh rozpočtového opatření č. 3,
- ukončení výstavby svodidel na ul. Na Návsi,
- schválení řádu veřejného pohřebiště.
RO 86 - 3.6.2OO2
- progam jednání 28. řádného zasedání ZO,
- návrh plánu práce kontrolního a fin. výb. na 2. pololetí 2OO2,
- rozšíření osvětlení hřbitova,
- spoluúčast města Hlučína na stav. úpravách MŠ Vrablovec,
- rozšíření místního rozhlasu,
- zpracování podkladů pro žádost o fin. dotaci z programu SAPARD,
- finanční dary společenským org. a nadacím,
- pronájem nových hrobových míst.

RO 87 - 17.6.2OO2
- slavnostní přijetí družstva st. žáků představiteli obce,
- ocenění držitele zlaté plakety dr. Janského,
- změny nájemních smluv na pronájem hospůdky U Pudichů a prostorů kavárny nad hasičskou zbrojnicí,
- oprava havárie kanalizace v lokalitě Finské domky,
- spolupráce obce na vydání publikace Příroda Hlučínska,
- dopis ředitele policie OŘ Opava - zvýšený dohled na ul Hlučínská v době uzavírky mostu v Petřkovicích,
- uzavření mandátní smlouvy pro stavbu "Odkanalizování obce Ludgeřovice - 1. etapa ",
- výměna oken v tělocvičně ZŠ 1-9,
- zakoupení věcných darů představitelům družebního města Tisovec,
- návrh programu oslav 7OO. výročí založení obce,
- hodnocení příprav a průběhu voleb do PS PČR.

 

 Setkání jubilantů obce Ludgeřovice

Vstupte do galerie fotografií...Setkání nejstarších občanů naší obce se stává již tradicí. Myšlenka, uskutečnit takováto setkání vznikla v r.1998, kdy byli do obřadní síně Obecního úřadu Ludgeřovice pozváni dne 20.března první jubilanti. Byli to občané, kteří se v tehdejším roce dožívali 85 let, 90 let a více.Setkání bylo velmi srdečné, přineslo přítomným mnoho vzpomínek na mládí, na školní léta, na to, jak spolu hráli divadlo. Některé události si připomínali na fotografiích, které sebou přinesli. Plánované odpoledne se takto protáhlo až do večera, kdy se oslavenci i přes svůj věk neradi loučili a odjížděli domů za březnových sněhových přeháněk.

Toto velmi úspěšné setkání nás vedlo k tomu, že jsme ve stejném roce dne 16.října pozvali do "Hospůdky u Pudichů" na Vrablovci ostatní jubilanty a to od 80 let výše.  Letos jsme se tedy již pátý rok těšili na setkání s našimi nejstaršími občany opět v "Hospůdce u Pudichů" na Vrablovci. Počasí nám nepřálo, strhl se prudký liják a mnohým zkomplikoval příchod. Nepohodu zahnala dechovka pana Ondruše, která přicházejícím zvedla náladu skladbami, které tak dobře znali a spolu si je zanotovali.

Při vstupu do sálu se všichni jubilanti zapsali do pamětní knihy obce Ludgeřovice. Program celého odpoledne zahájili žáci Základní školy Ludgeřovice, kteří navodili slavnostní atmosféru svým programem, protkaným verši a písněmi. Pod vedením paní učitelky Tvarůžkové, která je doprovázela na harmoniku přispěli k dobré pohodě všech přítomných a v mnoha případech i k slzám dojetí z krásného kulturního zážitku. Slavnostní projev přednesl k jubilantům starosta obce Mgr.Petr Kolarz. Všechny jménem obce srdečně přivítal na dnešním setkání, které je vyjádřením úcty a díků za jejich práci, starostlivost a obětavost po celý jejich život. Připomenul dny příjemné, ale také těžkosti, které jim osud připravil právě v nejkrásnějším období života. Byla to válka a s ní všechny hrůzy, které si mladší generace nedovede vůbec představit. V závěru svého projevu popřál jubilantům, aby vzpomínky na dny mladosti, štěstí a pohody trvale zastínily vzpomínky jiné. 
Po projevu starosty byli jednotliví jubilanti představeni a vyzváni, aby přistupovali ke gratulaci, kterou přijímali jak z rukou starosty obce, tak zástupce starosty Ing Petra Baránka, člena Rady obce Ing.Adolfa Vjačky a tajemníka Obecního úřadu Ing.Jindřicha Hudečka.

Po ukončení gratulace přednesl starosta přípitek:
" Vážení jubilanti, připíjíme všichni Vám na zdraví, na šťastné a radostné dny Vašeho dalšího plnohodnotného života. Buďte ještě dlouho mezi námi."

Vstupte do galerie fotografií...Přípitkem pana starosty byla ukončena oficiální část programu. Srdečně jsme mezi jubilanty přivítali pana faráře P. Jana Kučeru, který si udělal čas
a přijal naše pozvání. Následovala neoficiální část programu, kdy se o zábavu přítomných postaralo " Divadélko pod věží - Raubíři", pod vedením Jana Vycudilíka a Jany Niederlové. Vtipným vystoupením se scénkou a písněmi v "prajzském" nářečí rozesmáli "raubíři" celý sál a připomněli přítomným jak se žilo v Ludgeřovicích za starých časů. Následovala volná zábava, ve které si jednotliví jubilanti spolu zavzpomínali a také dozvěděli mnoho nového. Ve večerních hodinách, podle toho, jak si kdo přál byl zajištěn jejich odvoz domů.

Na závěr bychom chtěli všem poděkovat za účast. Jednak jubilantům, protože víme, že u některých bylo opravdu obtížné se na toto setkání vypravit, dále paní učitelce Tvarůžkové a Plackové, paní Janě Niederlové a panu Honzovi Vycudilíkovi, kteří obětovali svůj čas a připravili pro nás opravdu pěkná vystoupení a všem ostatním, kteří se na organizaci tohoto setkání podíleli. 
Rovněž bychom chtěli pozdravit i Ty, kteří se ze zdravotních nebo jakýchkoliv jiných důvodů nemohli na naše setkání dostavit. Slavnostní projev a přípitek pana starosty patřil všem jubilantům, tedy i těm, kteří letos nepřišli.

G.Kupcová 

 Vážení spoluobčané, sportovní přátelé

Jak jsme slíbili v jednom z předchozích zpravodajů, pomalu se blíží termín otevření našeho travnatého hřiště. Pohled na nádherně zelenou plochu ve sportovním areálu již mnohé napovídá. I práce na zvelebení jeho okolí postupuje skutečně mílovými kroky, aby bylo vše připraveno na již dříve zveřejněný termín slavnostního otevření ve dnech 2O.-21.7 2OO2. V tomto zpravodaji vám tedy předkládáme již slíbený program slavností a jménem všech hráčů VV TJ výkonný výbor i představitelů obce se těšíme na setkání s vámi. 

Program - Sobota 2O. července 2OO2
14.3O Zahájení koncertu hudby pana Ondruše.
15.OO Fotbalové utkání žáků TJ Ludgeřovice B-TJ Markvartovice.
16.3O Fotbalové utkání dorost TJ Ludgeřovice- hokejové mužstvo HC Ludgeřovice.
18.OO Fotbalové utkání starých pánů (nad 4O let) TJ Ludgeřovice-TJ Markvartovice.
19.15 Volná zábava s hudbou a tancem.

Program - Neděle 21. července 2OO2
12.OO Zahájení hudební produkce - Rádio Čas.
14.OO Fotbalové utkání žáků TJ Ludgeřovice A-FK CSM Tisovec (SR)
15.15 Slavnostní otevření hřiště.
16.OO Fotbalové utkání seniorů (nad 5O let) TJ Ludgeřovice v. FC ODRA Petřkovice.
17.OO Fotbalové utkání TJ Ludgeřovice A-starší páni FC Baník Ostrava.
O občerstvení a různé atrakce postaráno.

Přípravný výbor

 Třédíme domovní odpad?

O vzniku a třídění tuhého domovního odpadu bylo již ve "Zpravodaji" napsáno mnoho článků, tato problematika je známá, ale stále velice aktuální. Občané se neustále dotazují k různým problémům v této oblasti, a proto bych rád odpověděl na nejčastější dotazy.
I přesto, že byl v obci zaveden nový způsob plateb za likvidaci domovního odpadu, tzv. platba na hlavu, obec má zájem a podporuje třídění domovního odpadu. Svědčí o tom nově upravená stanoviště kontejnérů na separovaný sběr. Separace odpadů je nejen ekologická a šetrnější k přírodě, ale přináší obci i nějakou tu korunu do obecního rozpočtu, která se pak dále použije k zlepšení životních podmínek v obci. 
Konkrétněji - obec Ludgeřovice má uzavřenou smlouvu s firmami OZO Ostrava a Ekonom na sběr a likvidaci separovaného odpadu. Za čtvrtletní vytříděné množství plastů, papíru a skla platí firma Ekonom obci poplatek, který lze však využívat pouze na ekologické účely. Obec Ludgeřovice využívá tyto peníze na likvidaci nadrozměrných odpadů od občanů, ale také bohužel na odstraňování černých skládek, které v našem okolí stále ještě nacházíme. Černé skládky vytvářejí občané svým neukázněných chováním, mnohdy za tichého souhlasu a před očima svého okolí. Tento vešvar i přes určité zlepšení se dosud nepodařil odstranit. Samozřejmě částka za separovaný sběr odpadů není tak vysoká, aby pokryla tyto náklady, a proto likvidace nadrozměrných odpadů musí být dotována z obecního rozpočtu.

Spousta občanů má dojem, že pro separovaný sběr přijede stejný KUKA vůz, jako pro běžný odpad a veze svůj náklad zase na skládku. Není to tak. Vytříděný odpad je odvážen sice stejným KUKA vozem, ale na novou třídící linku do OZO Ostrava a z něho je pak vyráběna speciální složka pro Cementárnu Hranice. Separované sklo je průběžně odváženo do kláren.
Znovu se vracím k opakovaným dotazům, kdo vlastně kontejnery na separovaný odpad může využívat. Zdůrazňuji "všichni občané obce, pro likvidaci běžného separovaného odpadu, který vzniká v domácnosti". Odpad, který vzniká z podnikatelské činnosti občanů Ludgeřovic, by měli tito podnikatelé likvidovat samostatně, např. odvézd tento odpad na své náklady na nejbližší skládku, popř. uzavřít si jako firma samostatně smlouvu o likvidaci tohoto odpadu s firmou, která se touto činností zabývá. Společné kontejnery pro separovaný sběr odpadů neslouží k likvidaci firemního odpadu (i když je to mnohdy pro určité podnikatele nejsnadnější řešení).

Rád bych poděkoval touto cestou všem těm občanům, kteří odpad třídí a využívají společné kontejnery pro separovaný sběr, hlavně však těm, kteří uvažují šetrně a před vhozením PET láhve do konteineru tuto zmáčknou, sešlápnou nebo jiným způsobem zmenší její objem. Šetří ve společném kontejneru místo pro další PET láhve, a tím zmožní i ostatním spoluobčanům využít tuto službu. Zmenšením objemu PET láhve se kontejner tak brzy nenaplní a okolí zůstává upravené.
Závěrek chci říci, že třídění odpadů a separovaná likvidace přispívá k ochraně naší přírody a stala se automatickou součástí moderní společnosti. Tato myšlenka je podporována celosvětově mnohými akcemi organizovanými převážně ve školách našimi dětmi. Buďmě tedy pro ně tím správným vzorem.

Ing. Jiří Hofrichter, člen rady obce Ludgeřovice

 Restaurace U Volných patří obci

Na mimořádné 27. schůzi rozhodlo zastupitelstvo obce 15 hlasy o tom, že využije nabídky majitelů a zakoupí objekt restaurace U Volných za částku 6 miliónů Kč. Já osobně jsem také hlasoval pro zakoupení. Vedly mne k tomu tyto důvody:

1. Obci fungující "kulturní dům" s restaurací, salonky a hlavně s velkým sálem, vše pochopitelně na solidní úrovni čistoty, sociálního zařízení a vytápění, velmi chybí. Není kde pořádat plesy, koncerty, divadelní představení, vystoupení populárních umělců, veřejné schůze. Chybějí zasedací místnosti pro akce občanských sdružení a spolků. Na Vrablovci sice je sál, je však příliš daleko od centra obce. Obec zatím po dohodě s panem farářem pořádá koncerty v kostele, tam lze pochopitelně provozovat jen určitý druh vážné hudby, který vyhovuje jen poměrně úzkému okruhu posluchačů. Těžko si představit, že by v kostele vystupovala skupina Ivana Mládka nebo například Žlutý pes. V nouzi je pro schůze a pro kulturní akce využívána školní jídelna. Hygienické předpisy jsou stále přísnější a určitě není daleko doba, kdy schůzovat v jídelně nebude možné.

2. Restaurace U Volných je v centru obce, má více než 7Oletou tradici, většina občanů ji zcela samozřejmě bere jako společenské centrum obce.

3. V minulých letech začala rada obce připravovat stavbu nového "kulturního domu". Jako jediné možné místo stavby byl vybrán areál školy. Stavba měla navazovat na stávající tělocvičnu. Stavět se nezačalo ze tří důvodů. Prvním je vysoká cena. V současné době se taková stavba nedá pořídit za méně než 2O miliónů korun. Druhým byly problémy s řešením příjezdu a parkování. Třetím pak nebezpečí velké konkurence restaurace U Volných.

4. Skupina zastupitelů obce si byla areál restaurace U Volných podrobně prohlédnout s cílem zjistit, co je pravda na řečech, že stavba je poničena vlhkostí, špatnou údržbou, červotočem a podobně. Zjistili, že nic z toho není pravda, že v podstatě je potřeba vybudovat nové vytápění sálu, rekonstruovat kuchyni a vymalovat. Odhad výše nákladů na tyto úpravy je 1 milión korun.

5. Cena 6 miliónů korun byla stanovena znaleckým posudkem, a to na dolní hranici tabulkových sazeb. Za tuto cenu a za další jeden milión korun na nutné úpravy získá obec hotový kulturák, který může sloužit už v příští plesové sezóně. Sál si bude obec provozovat sama, restauraci pronajme. Pokud by se obec rozhodla pro stavbu nového kulturáku, stál by nejméně třikrát více, neměl by tak výhodnou polohu a sloužit by začal až za kdoví kolik let, a to ještě za cenu, že by se obec zadlužila. Pokud by obec nabídku dosavadních majitelů restaurace U Volných nevyužila, kdoví, kdo by objekt koupil a co by z něho udělal. Není dobra představa, že by v centru obce byl "dancing" nebo burza nebo sklady nebo hlučná, smradlavá výrobna či dílna.

6. Všichni si pamatujeme na noční výtržnosti a vandalství po diskotékách, které byly před několika lety U Volných pořádány. Pokud bude vlastníkem obec, žádné takové divoké akce nepřipustí.

Kupní smlouva byla uzavřena dne 26. 4. 2OO2. Vlastnické právo pro obec bylo do katastru nemovitostí vloženo ke dni 29. 4. 2OO2. Věřím, že nyní už obecní restaurace "U Volných" bude sloužit ku prospěchu občanům Ludgeřovic.

AV

 Ohlédnutí za jarní části sezóny 2OO1-O2 v oddílu kopané TJ Ludgeřovice

Právě ukončená jarní část soutěžního ročníku 2OO1/O2 uzavřela celkový účet našich jednotlivých družstev v celé sezóně. Podívejme se nyní blíže na jejich účinkování.
Naši muži pokračovali po celé jaro ve velmi rozdílných výkonech na domácím hřišti a hřištích soupeřů. Domácí neporazitelnost ukončila až v posledním kole letos suverénně postupující Polanka, tristní výkony venku nás však odsunuly na konečné 10. místo. Při obrovské vyrovnanosti tabulky je toto umístění přece jen trošku zklamáním, je však také pravdou, že ještě tři kola před koncem jsme hovořili o záchraně. Úspěchem je však určitě vítězství v Městském poháru, kde jsme díky nepříznivému rozlosování hráli většinou venku, alespoň v těchto utkáních jsme však dokázali soupeře na jejich hřišti porazit.
Dorostenci dokázali svou podzimní 7. příčku ještě o stupínek vylepšit. Konečné 6. místo je vzhledem k avizovanému příchodu několika žáků do této věkové kategorie určitě příslibem dalšího výkonnostního postupu. Právě zajištění kvality základny dorostu je nezbytné i pro výkonnostní růst družstva mužů a většina zainteresovaných ví, že právě se samotným sestavením dorostu mají problémy téměř všechny oddíly v okolí. 
Naše B družstvo žáků se na jaře začalo "otrkávat" a k pěti bodům z podzimu přidalo ještě sedm, což je vyneslo na celkově 7. místo v tabulce. Pro příští rok bude tento tým již plně přebudován na mladší žáky a bude se tak utkávat pouze se svými vrstevníky. Alespoň tak zabráníme značnému fyzickému rozdílu mezi našimi mladšími žáky a hráči jiných oddílů, které mají v této soutěži přihlášena svá A družstva.

Právě náš A tým žáků se stal letos naší chloubou. Po loňském postupu do Městského přeboru pokračovalo jejich vítězné tažení i zde a po poslením utkání mohly naplno propuknout oslavy dalšího postupu, nyní již do Župní soutěže!!! O převaze tohoto týmu nad soupeři vypovídá 23 vítězství, 2 remízy a pouze jediná porážka při celkovém skóre 141:12! Svou kvalitu prokázali také na Slovensku, kde se utkali s družebním oddílem FK CSM Tisovec. Našemu výraznému vítězství 5:1 tleskal i prezident domácího klubu, který výkon žáků označil za excelentní. Můžeme se jen těšit na příští sezónu.
Nyní nastala krátká doba klidu, odpočinku a vyléčení šrámů z náročné jarní části. Všichni se ale těšíme na podzim, kdy by se naše mužstva měla představit na novém travnatém hřišti. Premiéra se blíží, ve dnech 2O.-21. 7. 2OO2 při slavnostním otevření hřiště nastoupí postupně všechny výše uvedené týmy. Přijďte se podívat. 

Daniel Havlík, předseda FO TJ Ludgeřovice

 Úprava hodin pro veřejnost pošty 747 14 Ludgeřovice

Oznamujeme vám, že v důsledku sjednocování hodin pro veřejnost u všech pošt v rámci České republiky, s ohledem na počet obyvatel v jednotlivých obcích, budou s platností od 1. července 2OO2 hodiny pro veřejnost u pošty Ludgeřovice následující.

Pondělí až pátek: 8.OO-11.OO 13.OO-18.OO

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice