Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

  Ludgeřovický zpravodaj - září 2002

 Ani my jsme nezůstali stranou

Dne 19.8.2002 schválila rada obce na svém 90.zasedání poskytnutí finanční výpomoci na likvidaci povodňových škod z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč. Tento finanční obnos byl poukázán přímo na povodňové konto jihočeské obce Putim, jedné z nejhůře postižených obcí v celé oblasti, která byla zasažena povodněmi. Při rozhodování, komu uvedenou finanční částku poskytnout, vycházela rad ze skutečnosti, že obec Putim, s ohledem na to, že má pouze 441 obyvatel, určitě nedisponuje příliš velkým rozpočtem a navíc tyto malé obce bývají velice často opomenuty na úkor větších center při rozdělování prostředků na odstraňování živelných pohrom ze státního rozpočtu. Pokud by někdo z občanů obce měl zájem individuálně Putimi poskytnout jakoukoliv finanční výpomoc, může poukázat peníze na povodňové konto této obce, které je vedeno u KB Písek, č.ú. 7578780287/100. Každá pomoc bude určitě vítána!
Lhostejní k neštěstí obyvatel v zatopených oblastech nezůstali ani zaměstnanci OÚ Ludgeřovice. Spolu se svými rodinnými příslušníky shromáždili částku 5.680,- Kč,za kterou byly nakoupeny čistící a desinfekční prostředky, ochranné pomůcky a hygienické potřeby. Vše bylo předáno charitě Hlučín, která se již postarala o předání uvedených věcí tam, kde jich je zapotřebí.

(JH)

 Jsme národem na vymření?

Určitě všichni máme v živé paměti loňské sčítání lidu, domů a bytů. Toto sčítání nemělo pouze za úkol ověřit, kolik nás za uplynulé desetiletí ubylo či přibylo, ale získané údaje slouží především k následné analýze zjištěného stavu. Na jedné straně se tak dovídáme údaje pozitivní, jako že se zvýšila úroveň bydlení, vzrostla vzdělanost nebo že žijeme o něco déle. Na druhé straně jsou však i čísla, která příliš optimisticky nepůsobí. Zde mám na mysli především stárnutí populace. Ta je ovlivněna jednak stále klesající porodností, tak i prodlužující se délkou života našich občanů. Klesající porodnost je samozřejně v přímé vazbě se sílícím trendem oddalování manželství, které je i dodnes spjato s rodičovstvím, i když v dnešní době je toto donedávna dogma stále častěji opouštěno.

Ale podívejme se alespoň trochu na řeč čísel.
Loni bylo v Česku 10 230 060 obyvatel, což je o 72 855 lidí méně, než při posledním sčítání před deseti lety. Na první pohled i na tak malý národ celkem zanedbatelný údaj, ale je třeba uvést, že v r. 2001 jsme si oproti r. 1991 statistiku „vylepšili“ o 124 608 cizinců pobývajících na našem území a o 22 341 lidí, kteří mají kromě českého i další státní občanství. A najednou zjišťujeme, že nás „chybí“ 219 804. To už za povšimnutí určitě stojí ! Kromě toho, že nás ubývá, zjišťujeme, že navíc i jako národ stárneme. Nejvýstižněji to charakterizuje podíl dětí a lidí starších šedesáti let, který prakticky už od r. 1980 klesá. V roce 1991 bylo dětí (0-14 let) o 2,2% více než lidí starších, v r. 2001 však již statistika hovoří ve „prospěch“ lidí starších, kterých je 117 na 100 dětí. K tomuto se připojuje prodlužující se střední délka života, která se od posledního sčítání zvýšila u mužů o čtyři roky (72 let) a u žen o tři roky (79 let). Průměrný věk obyvatel ČR pak vzrostl z 36,5 na 39 let, což nás řadí hned za sousední Německo mezi nejstarší národy v Evropě.

Osud naší populace však není v rukou starší generace, ta rozhodně nehodlá umírat jenom proto, abychom si vylepšili statistiky, ale v rukou těch mladších. Ti by měli především vyvinout snahu o to, abychom se v budoucnu nestali národem šedovlasých kmetů, ale národem mladých, produktivních lidí, který ty starší dokáže ekonomicky zabezpečit. Naplnění této vize však rozhodně nebude jednoduché. Dnešní doba poskytuje mladé generaci zcela jiné možnosti, které zásadně mění jejich žebříček hodnot. Generace minulé kladly na první místo rodinu a manželství. Dnes se však tyto hodnoty propadají na pomyslném žebříčku hodnot stále hlouběji a do popředí se dostávají hodnoty materiální, jako je budování ekonomického zázemí, kariéra, cestování apod. Jinak řečeno, dnešní mladí lidé si chtějí v prvé řadě užívat života plnými doušky a ne se nechat vtáhnout do manželského chomoutu a do víru rodičovských starostí. Proto oddalují založení vlastní rodiny na stále pozdější dobu. To pak má za následek, že rodiny mívají zpravidla jen jedno dítě, protože na další už není „chuť“ a ve jménu kariéry často ani čas. I toto si můžeme dovodit ze statistiky, která uvádí, že v letech 1961-1991 bylo ve věkové skupině 20-24 let vdaných kolem 60% žen, v roce 2001 už jen 21,2%. Když si uvědomujeme, že žena byla od nepaměti symbolem mateřství a téměř vždy to byla ona, která držela pohromadě rodinu, je nanejvýš překvapující, že právě dnešní mladé ženy jsou největšími odpůrkyněni svazku manželského a poslání matky většinou berou jen jako „jednorázovou záležitost“. Prostřednictvím různých anket se dovídáme, že mladé ženy chápou vstup do manželství jako ztrátu osobní svobody a degradaci své osobnosti, jsou traumatizovány vidinou nárůstu povinností a zodpovědnosti, a to nejen sama za sebe. Tady bychom se měli asi zamyslet nad sebou i my, chlapi. Většinu zde uváděných negativ máme pravděpodobně na svědomí v ne zrovna malé míře i my a ne jenom sílící emancipace a feminizace. Pak se nedivme, že průměrný věk žen vstupujících do manželství se posunul z 22 na 27 let. Ale ani u mužů to není o moc lepší, zde se tato věková hranice posunula z 25 na 29 let. Posledně zmíněné údaje pak byly pro statistiky opravdovým šokem, neboť potvrzují, že v tomto ohledu ČR za deset let stihla to, co v západní Evropě trvalo téměř 30 let. 
Nezbývá tedy než doufat, že nedopadneme jako severoameričtí Indiáni. Vidina, že poslední zbytky Čechů, Moravanů a Slezanů jednou skončí na vlastním území v nějakém skanzenu či rezervaci jako turistická atrakce, se asi zamlouvá málo komu.

(J.H.)

Poznámka: Autor rozhodně nemá v úmyslu svými řádky vzbuzovat nějaké obavy, že bychom měli jako národ v nejbližší době vymřít, protože se domnívá, že ještě vůbec není pozdě udělat něco proto, aby se stav popisovaný v jeho článku zlepšil. Jak na to snad není, s výjimkou malých dětí, třeba nikomu vysvětlovat. Někdy by možná i stačilo nezapínat večer televizi…

Další informace: Výsledky sčítání lidu ke dni 1.3.2001 v obci Ludgeřovice
 

 Vážení spoluobčané,

kvapem se blíží termín voleb do zastupitelstva obce, což pro nás všechny znamená, že ve dnech 1 a 2. listopadu nás čeká zodpovědný úkol, a to zvolit ze svého středu 21 spoluobčanů, kteří budou mít pravomoc rozhodovat o dění v naší obci po další čtyři roky.
Jelikož už dnes se nás někteří občané ptají, jakým způsobem si ty „své“ kandidáty budou moci zvolit, rozhodl jsem se, že otiskneme v tomto čísle Zpravodaje s předstihem alespoň stručný návod, tak jak ho stanoví příslušný zákon o volbách i přesto, že tuto informaci obdržíte v obálce s hlasovacím lístkem nejpozději tři dny před zahájením voleb do svých domácností.

Každý volič, tzn. ten kdo dovrší alespoň ve druhém dni voleb min. věku 18 let, má trvalé bydliště na území naší obce a nejsou u něho překážky ve výkonu volebního práva, může na hlasovacím lístku označit ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může volič označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volič zvolí předně jednotlivě označené kandidáty, dále pak tolik kandidátů označené volební strany, koli činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

Tolik tedy ustanovení zákona.Pokud se vyskytnou nějaké nejasnosti, je možno obrátit se s případnými dotazy na pracovníky OÚ Ludgeřovice Ing. Hudečka nebo sl. Konečnou, a to buď osobně nebo telefonicky na tel. č. 069/50 52 278 (59 50 52 278 po přečíslování).
Šťastnou volbu při rozhodování Vám přeje

Mgr. Petr Kolarz, starosta obce

 Rekonstrukce hřbitova

Vážení spoluobčané, jak jste si již jistě všimli, proběhla v letošním roce rekonstrukce hřbitova. Cílem této akce bylo zajistit co největší počet nových hrobových míst s přihlédnutím na zvýšený požadavek občanů o urnová místa. V nové části, z důvodů využitelnosti prostoru, jsou hrobová místa menší, avšak plně v souladu s platnými předpisy a normami (jejich velikost se pohybuje ve středu daných norem). 
Na dotazy občanů, proč jsou ve středu chodníků zakulacená místa, odpovídám, že tyto prostory budou sloužit právě pro již zmiňované urnové hroby.
Rekonstrukce osvětlení, zejména tvar svítidel, byl ovlivněn projektem Charitního domu Sv.Mikuláše a památkově chráněného kostela a okolí.
Nemalý dík patří manželům Vrbkovým, Kramářovým, a sestrám řádu Neposkvrněného srdce panny Marie, kteří svým konstruktivním přístupem přispěli ke zdárnému schválení celé stavby a tím k vlastní realizaci.

Z důvodu, že se na místním hřbitově pohřbívají také občané Petřkovic a Markvartovic, byly s těmito obcemi uzavřeny smlouvy o spolufinancování tohoto projektu. Dlouhodobá statistika ukázala, že k pohřbívání občanů, vzhledem k jednotlivým obcím, dochází v poměru: Ludgeřovice 50%, Petřkovice 30% a Markvartovice 20%.Takto byla financována první část rozšíření, tj. prostory od horní části hřbitova k hranici pozemku Církevní školky. Tato část se bude pro pohřbívání užívat jako první a to pro občany všech tří obcí. Obec Markvartovice buduje svůj vlastní hřbitov, proto neprojevila zájem o další hrobová místa ve spodní části hřbitova. Tato část byla financována pouze obcemi Petřkovice a Ludgeřovice v poměru 3:5. 
Všechny tři obce navíc uzavřely smlouvu o financování schodku , který vzniká při hospodaření a údržbě celého hřbitova, a to ve stejném poměru.
V současné době je budováno prvních osm urnových míst. Občané, kteří mají zájem o tato místa, je dostanou v souladu s Řádem veřejného pohřebiště.
V případě, že za několik let ( asi 30 let) dojde k úplnému zaplnění hřbitova, schválený projekt počítá s vybouráním stávající betonové komunikace a vytvořením další řady pohřebních míst.

V příštím roce je plánována výstavba nového chodníku a to od WC k horní části hřbitova. Tato úprava bude probíhat společně s rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Dále je v plánu dokončení osvětlení v horní části - výměna jednoho stávajícího světla za 2 nová svítidla a celková oprava hlavního kříže při vstupu na hřbitov, včetně nového nátěru.

Závěrem chci říci, že se také podílíme na financování oprav a údržby místního kostela. Proběhla úprava chodníku při vstupu na hřbitov směrem od průčelí kostela. V letošním roce budeme spolufinancovat opravu prasklin v klenbách hlavní lodě . Je připravována celková oprava spojovací zdi mezi kostelem a charitním domem- tato zeď musí být z důvodu ochrany památkovým úřadem zcela rozebrána a znovu složena ze stejných cihel. Taktéž jsou připravovány akce celkové úpravy farního dvoru a venkovního nátěru žlutých výklenků kostela. Tyto akce jsou připravovány v souladu s oslavami 700.let od založení obce,které proběhnou v roce 2003.

V neposlední řadě je dokončován projekt s veškerým schvalovacím řízením pro výstavbu parku v současné farní zahradě a úpravu prostranství před prodejnou Jednota, včetně nové autobusové zastávky tak, aby v letošním roce byla podána žádost na Agenturu pro regionální rozvoj o spolufinancování této potřebné akce, která výrazně pomůže upravit vzhled okolí této části obce .
O realizaci těchto akcí však bude jednat již nové zastupitelstvo obce, tudíž také záleží hlavně na Vás, zdali dáte svůj hlas tak, aby tyto akce našly podporu a mohly být realizovány.

Ing.Petr Baránek, místostarosta obce

 Vážení spoluobčané,

Vstupte do galerie fotografií ze slavnostního otevření travnatého hřiště jak jste mohli většinou přesvědčit ve dnech 20.-21.7. 2002, dlouho očekávaný okamžik a sen všech místních sportovců se stal definitivně skutečností. V těchto dvou dnech si mohli naši hráči od benjamínků až po staré pány vyzkoušet slast zahrát si na vlastním travnatém hřišti. O slavnostním rázu a významu svědčí i účast téměř 2500 diváků, kteří nově rekonstruovaný sportovní areál po oba dny navštívili. Přes sobotní mírnou nepřízeň počasí to byla návštěva skutečně úctyhodná. Pro ty, kteří se přece jen z různých důvodů nemohli přijít podívat, v krátkosti shrnu, co se tedy vlastně dělo. 
Již v sobotu byla na programu tři fotbalová utkání, ve kterých si postupně mohli vyzkoušet kvalitní trávník mladší žáci Ludgeřovic proti rivalovi z Markvartovic, dorostenci s hokejovým družstvem HC Ludgeřovice i starší hráči nad 40 let proti stejně starým hráčům Markvartovic. Přes již výše zmíněnou nepřízeň počasí se více než 700 diváků mohlo bavit pohledným fotbalem, večer pak následovala taneční zábava a parádním vyvrcholením byl skutečně nádherný ohňostroj. 
Opravdovou oslavu však zažily Ludgeřovice v neděli. Ve 12 hodin ji odstartoval moderátor rádia Čas Roman Pastorek, který ve spolupráci se známým a populárním slepým sportovním komentátorem Daliborem Suchánkem všechny přítomné bavil až do noci hudbou i slovem. Od 14 hodin přivítali žáci Ludgeřovic své vrstevníky ze Slovenského Tisovce a opět nenechali nikoho na pochybách, že jsou místní fotbalovou chloubou. 
Po tomto utkání došlo na slavnostní otevření hřiště starostou obce Mgr. Petrem Kolarzem a předsedou TJ panem Ladislavem Matušíkem. Při přestřižení pásky měli mnozí starší členové slzy skutečně na krajíčku, zejména při vzpomínkách na léta čekání na tento okamžik. Následně byli pamětní plaketou oceněni ti, kteří se nejvíce podíleli na rekonstrukci sportovního areálu i dlouholetí sportovní činovníci. Dovolte, abych je vyjmenoval, protože si dle mého názoru tuto poctu skutečně zaslouží.
1. Za dlouholetou obětavou činnost v oblasti rozvoje sportu v obci Ludgeřovice: Bernard Šofer, Rudolf Salomon, Osvald Mušálek, Štefan Klučka, Gerhard Hollesch, Reinhold Lukáš, Dana Vjačková, Pavel Vjačka in memoriam, Richard Havlík in memoriam
2. Za spolupráci mezi městem Tisovec a obcí Ludgeřovice v oblasti sportu, kultury a školství: Ing. Peter Mináč - primátor města Tisovec, Vlado Mihál - prezident fotbalového klubu FK CSM Tisovec
3. Za dlouholetou duchovní i veřejnou činnost v obci Ludgeřovice: otec Antoním Dominik
4. Za brigádnickou činnost při rekonstrukci sportovního areálu TJ Ludgeřovice a obce Ludgeřovice: Alfred Bindač, Petr Bunček, Verner Dočkal, Josef Fišer, Jindřich Hruška, Kamil Kolenko, Daniel Krahulec, Roland Kramarz, Josef Kroker, Valter Lischka, Ondřej Lokaj, Tomáš Matušík, Dr. Rudolf 
Mikula, Günter Plaček, Alexander Pukša, Tomáš Tač, Bernard Vidura, Gerhard Vilím
5. Za organizaci a vedení stavby, přípravu slavnostního otevření travnatého hřiště ve sportovním areálu: Ing. Petr Baránek, MUDr. Petr Bělan, Jan Dočkal, Mgr. Daniel Havlík, Ing. Jiří Hofrichter, Ing. Jan Kamrádek, Mgr. Petr Kolarz, Rudolf Kotlář, František Kubenka, Ing. Eduard Kučera, Ing. Bernard Lukáš, Ladislav Matušík, Ing. Adolf Vjačka

Po slavnostních okamžicích si zavzpomínali na svá léta staří hráči nad 50 let s bývalými soupeři z Petřkovic a je třeba říci, že jejich elán jim mnozí mladí hráči mohou jen závidět. Vyvrcholením programu pak byl zápas družstva mužů TJ Ludgeřovice proti internacionálům Baníku Ostrava.

Vstupte do galerie fotografií ze slavnostního otevření travnatého hřiště Ti, kteří do ludgeřovického sportovního areálu nezavítali, mohou tentokrát skutečně litovat. I staří pamětníci pátrali zejména v neděli v paměti, kdy naposledy zažila tato obec podobnou slávu (snad ještě, když se „povinně“ slavil 1. máj). Věřme, že další příležitosti k oslavě budou spojeny se sportovními úspěchy místních fotbalistů .....

I když výsledky tentokrát nebyly příliš důležité, přesto je pro úplnost uvádím.
sobota: ml. žáci TJ Ludgeřovice : TJ Markvartovice 3:2, dorost TJ Ludgeřovice - HC Ludgeřovice 2:5, TJ Ludgeřovice - TJ Markvartovice (nad čtyřicet let) 1:0,
neděle: st. žáci TJ Ludgeřovice - FK CSM Tisovec (SR) 2:1, TJ Ludgeřovice - FC Odra Petřkovice (nad padesát let) 2:3, TJ Ludgeřovice - internacionálové FC Baník Ostrava 3:4.

D. Havlík

Vstupte do galerie fotografií ze slavnostního otevření travnatého hřiště

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice