Obec Ludgeřovice
ObecLudgeřovice

O Ludgeřovicích

Obec leží mezi městy Ostrava a Hlučín (mapa). Území obce leží v nadmořské výšce od 220 do 300 metrů, je mírně zvlněné s řadou lesíků a remízků. Z vyvýšenin jsou na jihu viditelné vrcholy Beskyd a za dobré viditelnosti na severozápadě i vrcholy Jeseníků.

Loga

Projekty spolufinancované EU, MMR, MŽP, SFŽP, a MSK

 

Logo Ministerstva ŽP a Státního fondu ŽP ČR

Revitalizace kaskády rybníků v obci Ludgeřovice

Tento projekt je spolufinancován Státnímfondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem projektu je odbahnění soustavy 5 rybníků v obci Ludgeřovice s cílem odtěžit sedimenty nádrží a vytvořit funkční litorální zóny.

Realizace projektu: srpen 2022 – únor 2023

Nástavba a modernizace odborných učeben ZŠ Ludgeřovice

20201006_logo IROP MMR pod sebou

Nový informační systém

20181018_EÚD-Text

Název projektu: Hudba přes hranice, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002402.

Logo CZ/PLLogo EU CZ/PL

V září 2021 jsme s našimi partnery z polského města Wodzisław Śląski dokončili projekt Muzykon, „Muzyka ponad granicami – hudba přes hranice“, na který jsme získali dotaci z Euroregionu Silesia. Jeho součástí byly dva koncerty v našem kostele sv. Mikuláše a dva koncerty ve wodzisłavském kostele Nanebevzetí nejsvětější panny Marie. I tento projekt byl výrazně ovlivněn pandemií koronaviru, neboť po prvním koncertě v Ludgeřovicích v loňském září přišla omezení akcí, a tak byl projekt dokončen až letos. Ve dnech 29. srpna a 5. září proběhly úspěšně dva koncerty v Polsku a cyklus byl ukončen v neděli 19. září posledním koncertem v našem kostele, kde v rámci Svatováclavského hudebního festivalu i výše zmíněného projektu vystoupil ukrajinský mužský pěvecký soubor ORPHEUS. Tohle byl skutečně nádherný pěvecký zážitek!

Muzyka bez granic - video (407.39 MB)

Modernizace technického vybavení Obecní knihovny v Ludgeřovicích

20201126_Počítače-pro-Obecní-knihovnu-v

Přístavba a stavební úpravy - rozšíření kapacit MŠ Hlučínská 496, Ludgeřovice

IROP_CZ_RO_B_C RGB

Název projektu: Přístavba a stavební úpravy - rozšíření kapacit MŠ Hlučínská 496, Ludgeřovice

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0009961

Popis projektu:

Byla provedena přístavba a stavební úpravy objektu mateřské školy č.pop. 496. Stávající objekt je částečně podsklepený, dvoupodlažní o půdorysných rozměrech 14,28 x 14,21 m, zastřešený valbovou střechou. Přístavba navazuje na jižní stranu stávajícího objektu, se kterým je propojena novou vstupní částí a spojovací chodbou, přístavba je provedena jako nepodsklepená jednopodlažní stavba  půdorysného tvaru L o základních rozměrech 21,95 x  21,6 m. Stavba je zděná, zastřešená sedlovou střechou s výškou hřebene +5,09 m od úrovně 0,00 m. Nově zděné zdivo je provedeno z cihelných bloků Porotherm, stropní konstrukce přístavby je provedena z předpjatých ŽB panelů se sádrokartonovým podhledem, střecha z dřevěných příhradových vazníků a plechové krytiny. Vnitřní omítky vápenné štukové, venkovní jsou součástí zateplovacího systému. Přístavba obsahuje šatnu dětí, třídu, sociální zařízení dětí, sklad lehátek, přípravnu jídla, denní místnost a sociální zařízení personálu. Vytápění je zajištěno zemním plynem, došlo k výměně stávajícího plynového kotle a plynového ohřívače. Součástí přístavby jsou i nové zpevněné plochy terasy – dřevěné deštění na roštu o celkové výměře 120 m2.

Stavební úpravy spočívaly ve vybourání stávající vstupní části, provedení nové, výměně oken, dveří, drobných úpravách vnitřní dispozice, výměně podlah, zařizovacích předmětů a střešní krytiny. Bylo provedeno statické zajištění stávajícího dřevěného krovu ocelovou rámovou konstrukcí, vybudována nová ŽB monolitická konstrukce schodiště. Byla provedena  instalace stolového výtahu pro dopravu jídla a rekonstrukce výdejny jídla v 1.NP, včetně nové výdejny ve 2.NP stávajícího objektu a byl umístěn vnitřní hydrant a provedeno požární zabezpečení podhledů ve 2.NP, dále zde byly osazeny světlovody. Po provedení úprav ve 2.NP zde bude umístěna další třída pro 22 dětí a zároveň byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení.

Cíle projektu: Stavební úpravy zastaralého a technicky nevyhovujícího objektu MŠ včetně zvýšení jeho kapacity na 72 dětí. Po provedení přístavby a stavebních úprav mateřská škola obsahuje tři denní místnosti – tj. v 1. NP stávajícího objektu (celkem pro 23 dětí), ve 2. NP stávajícího objektu (celkem pro 22 dětí) a v objektu přístavby (celkem pro 27 dětí), celkem 72 dětí.

Výsledky realizace projektu:

Stavba byla dokončena, byl zde dne 23.8.2019 příslušným stavebním úřadem vydán  kolaudační souhlas o povoleném účelu užívání stavby a od zahájení školního roku 2019-2020 je tato mateřská škola plně kapacitně využívána pro výuku předškolních dětí.  

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.  

Dotace celkem: 12.446.133,48Kč.

Finanční podpora projektu z EU: 11.754.681,62Kč    (85%)

Finanční podpora z Ministerstva pro místní rozvoj:  691.451,86Kč    (5%)

Vlastní zdroje obce Ludgeřovice: 1.382.903,72Kč     ( 10%)

Stavba požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice

MSK_logoRealizace projektu „Stavba požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Ludgeřovice“, byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové investiční Dotace.

Popis projektu:

Obsahem stavby  je provedení  změny stavby stávajícího objektu č.pop. 560 – hasičské zbrojnice: nástavba střešní konstrukce o další užitné podlaží – 3.N.P. – podkroví, ve kterém byly umístěny nové užitné prostory a to zasedací místnost a klubovna hasičů, kanceláře a sociální zařízení. Střecha nástavby bude pultová, z dřevěných vazníků.  Prostor nástavby 3.N.P. je řešen s maximálně prosklenými obvodovými plochami. Nástavba podkroví je půdorysné velikosti 24,35 x 10,80 m, plocha nástavby je 260 m2, celková výška objektu 13,30 m. Nosný systém nástavby je  z dřevěné konstrukce  ze sušených, hoblovaných a impregnovaných fošen stejné tloušťky, několika šířek a různých délek. Fošnové prvky vytvářejí nosnou konstrukci stavby a přenášejí vlastní hmotnost do základové konstrukce. Pro zajištění prostorové tuhosti byly použity deskové materiály . Svislé a vodorovné konstrukce jsou provedeny dřevěné ( slupkové konstrukce ), zavětrování bylo provedeno z OSB desek ( vnější plášť ) a sádrokartonu. Střecha je  pultová s mírným spádem, konstrukce krovu je  z dřevěných lisovaných příhradových vazníků, střešní krytina z oboustranně žárově zinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm s oboustrannou plastovou úpravou. Dřevěné konstrukce byly povrchově upraveny lazurovacím lakem . Dešťové vody ze střechy stavby byly připojeny do stávajících rozvodů dešťové kanalizace, které se v rámci stavby  doplní o lapače střešních splavenin HL. Vody splaškové buly připojeny do stávající  splaškové kanalizace obce Ludgeřovice. V rámci stavebních úprav objektu byly provedeny vnitřní dispoziční úpravy, spočívající zejména v úpravě sociálních zařízení, výměna oken a dveří, zateplení celého objektu kontaktním zateplovacím systémem, opravy, výměny a doplnění  keramických obkladů a dlažeb, výměna vnitřních rozvodů ZT, montáž nových nízkotlakých rozvodů ÚT, zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kW, který je napojen na již přivedenou plynovou přípojku ( připravena při plošné plynofikaci obce ), a nové vnitřní rozvody NN, které byly napojeny na  nově upravenou a umístěnou přípojku. Dále byla provedena přístavba zadního vstupu do objektu v rozsahu zvýšené mezipodesty.

Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Ludgeřovice

MSK_logoRealizace projektu „Optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci Ludgeřovice“ byla podpořena prostředky Moravskoslezského kraje, a to formou účelové neinvestiční Dotace.

Oslava Dne válečných veteránů v naší obci 9. 11. 2019

MSK_logoV sobotu 9. 11. 2019 pořádala obec Ludgeřovice ve spolupráci s Klubem vojenské historie a současnosti Diverzanti již podruhé Den válečných veteránů. Po loňském „rozjezdovém“ ročníku byla letošní akce pojata trochu odlišně. Již v 9 hodin proběhla v kostele sv. Mikuláše mše svatá za padlé a následně se slavnostní průvod přesunul na pietní místo k lavičce válečných veteránů, kde jsme položili věnce na památku všech padlých ve válkách i na mezinárodních misích. V 10.30 hodin jsme pak slavnostně zahájili program na Menšíkové louce, jehož vyvrcholením byla ve 14 hodin ukázka bitvy z 2. světové války. Oproti loňsku se zvýšil počet vystavovaných vojenských exponátů i vojáků. O rostoucím významu této akce svědčí i přítomnost velmi zajímavých významných hostů. Svou přítomností nás poctili například ministr kultury ČR PhDr. Lubomír Zaorálek a ředitelka Slezského zemského muzea Mgr. Jana Horáková. Záštitu nad akcí přebral náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, který se také akce osobně účastnil. Nutno říci, že i díky panu náměstkovi Moravskoslezský kraj podpořil Den válečných veteránů individuální dotací ve výši 80.000 korun, což nám samozřejmě velmi pomohlo zejména při zajištění vojenské techniky. Obrovské poděkování zaslouží všichni, kteří se na organizaci projektu podíleli a aktivně se jej účastnili.

Vzhledem k tomu, že podobné projekty se připravují skutečně dlouho dopředu, již nyní mohu oznámit, že příští Den válečných veteránů proběhne v sobotu 7. 11. 2020 a bude koncipován v duchu připomínky 100 let připojení Hlučínska k Československu.

Tento projekt je podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

více - galerie

Rychlý kontakt

Obec Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14 Ludgeřovice

E-mail: urad@ludgerovice.cz
Tel.: +420 595 052 578

Počasí

dnes, sobota 13. 4. 2024
slabý déšť 19 °C 10 °C
neděle 14. 4. déšť 18/8 °C
pondělí 15. 4. slabý déšť 11/7 °C
úterý 16. 4. déšť 7/6 °C

Svátek

Svátek má Aleš

Zítra má svátek Vincent, Vincenc

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obrázky ze školní akademie (2009)